ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2019-02-09

 • Мазаем и 9, щэбэт
 • Дзэ дохутырым и дунейпсо махуэщ
 • Урысейм и Граждан авиацэм и махуэщ. 1923 гъэм СССР-м «Граждан авиацэмкIэ зэгухьэныгъэ къыщызэгъэпэщыным и IуэхукIэ» унафэр къыщащтащ.
 • 1895 гъэм США-м щыщ Морган Уильям волейбол джэгукIэр къигупсысащ.
 • 1897 гъэм Урысей империем цIыхуу исыр япэу къыщабжащ. Абы наIуэ къызэрищIамкIэ, а зэманым ирихьэлIэу къэралым цIыху мелуани 124-рэ мин 600-рэ щыпсэурт.

 • 1943 гъэм советыдзэхэм Белгород къалэр хуит къащIыжри, Краснодар лъэныкъуэр зыIыгъ фашистыдзэхэм ебгъэрыкIуэн щIадзащ.
 • 1946 гъэм СССР-м къыщащтащ цIыхубэ хозяйствэм зэрызиужьыну япэ илъэситху планыр.
 • 1955 гъэм СССР-м зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру ягъэуващ Жуков Георгий.
 • 1969 гъэм США-м къыщыщIагъэкIа, цIыхухэр къызэрырашэкI «Боинг 747» кхъухьлъатэ лIэужьыгъуэр япэу уэгум ихьащ.
 • Узбек усакIуэ, цIыхубэм я узэщIакIуэ, къэрал лэжьакIуэ Навои Алишер къызэралъхурэ илъэс 578-рэ ирокъу.
 • Урыс усакIуэ, зэдзэкIакIуэ, критик, романтизмэм и лъабжьэр зыгъэтIылъа Жуковский Василий къызэралъхурэ илъэс 236-рэ ирокъу.
 • Урыс тхакIуэ щэджащэ Достоевский Фёдор къызэралъхурэ илъэси 138-рэ ирокъу.
 • Совет дзэзешэ, Граждан зауэм и лIыхъужь Чапаев Василий къызэралъхурэ илъэси 132-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ артист, Сталиным и щIыхькIэ ягъэувауэ щыта саугъэ-тыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща  Андреев Борис къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу.
 • Совет политолог цIэрыIуэ, телерадионэтынхэр езыгъэкIуэкIыу щыта, тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор Зорин Валентин къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 • Биологие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Иуан Анатолэ и ныбжьыр илъэс 68-рэ ирокъу.
 • Европэм дзюдомкIэ и чемпион хъуа, ХХII Олимп Джэгухэм жэз медаль къыщызыхьа, УФ-м щIыхь зиIэ и гъэсакIуэ Емыжь Iэрамбий и ныбжьыр илъэс 66-рэ ирокъу.
 • Урысей фигуристкэ, дунеймрэ Европэмрэ я чемпионатхэм мызэ-мытIэу щытекIуа, Олимп Джэгухэм дыжьын, жэз медалхэр къыщызыхьа Слуцкая Иринэ и ныбжьыр илъэс 40 ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ, уэс тIэкIу къыщесынущ. Хуабэр махуэм градус 1 — 2, жэщым 1 градус щыхъунущ.
 • Мазаем и 10, тхьэмахуэ
 • УФ-м щагъэлъапIэ дипломатие IэнатIэм и лэжьакIуэм и махуэр
 • Пушкин Александр и фэеплъ махуэщ. 1837 гъэм урыс усакIуэшхуэр дунейм ехыжащ.
 • 1636 гъэм етур къагупсысащ. Иджыпсту иIэ теплъэм хуэдэ етум щигъуэтар абы щыгъуэщ, щыгъын упIышкIуахэр зэраузэхуж Iэмэпсымэхэр ди эрэм и пэ къихуэуи щыIами.
 • 1784 гъэм Урысейм и пащтыхь гуащэ Екатеринэ II унафэ ищIащ Кърымым щыIэ Ахтиар къалэм, кхъухь тедзапIэм и цIэр Севастополь жиIэу зэрахъуэкIыным теухуауэ.
 • 1827 гъэм Петербург Дзэ-тенджыз академие къыщызэрагъэпэщащ.
 • 1931 гъэм Индием и щыхьэр мэхъу Нью-Дели къалэр.
 • 1937 гъэм СССР-м КъафэмкIэ и къэрал ансамблыр, Моисеев Игорь зи унафэщIу щытар, къыщызэрагъэпэщащ.
 • 1946 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и депутатхэр япэу хахащ.
 • 2006 гъэм Турин (Италие) къыщызэIуахащ ХХ ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр мазаем и 26 пщIондэ екIуэкIащ.
 • Кавказ Ищхъэрэ совет республикэм и гъэзэщIакIуэ комитет нэхъыщхьэм  и унафэщIу щыта Куэцэ Пщымахуэ къызэралъхурэ  илъэси  136-рэ   ирокъу.
 • УзэщIакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и редактору щыта, «Адыгэбзэ» тхылъыр зэхэзылъхьа Хъуран Ба-         тий къызэралъхурэ илъэси 129-рэ ирокъу.
 • Урыс усакIуэ, тхакIуэ, Нобель и саугъэтыр 1958 гъэм зрата Пастернак Борис къызэралъхурэ илъэси 129-рэ ирокъу.
 • Совет композитор-уэрэдус, СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Блантер Матвей къызэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу.
 • Совет еджагъэшхуэ, академик, Социалист Лэжьыгъэм щэнейрэ и ЛIыхъужь, СССР-м ЩIэныгъэхэмкIэ и академием и президенту илъэс  куэдкIэ щыта Келдыш Мстислав къызэралъхурэ илъэси 108-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ артист Зельдин Владимир къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу.
 • УФ-м и цIыхубэ артист Сонэ Мухьэрбий къызэралъхурэ илъэси 102-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и агроном Мысрокъуэ Беслъэн къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Филологие щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, Кубаным щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Сэкий (КIарэ) Риммэ къыщалъхуа махуэщ.
 • ТхакIуэ, журналист, детектив цIэрыIуэ куэд зи къалэмыпэм къыщIэ- кIа Вайнер Георгий къызэралъхурэ илъэс 81-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, публицист, критик, УФ-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КхъуэIуфэ Хьэчим и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Дэхъу Мухьэмэд и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Жылагъуэ лэжьакIуэ, хьэрычэтыщIэ, псапащIэ Едыдж Нихьаи и ныбжьыр илъэс 74-рэ                                                       ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ, къешх-къесу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 2, жэщым 1 градус щыхъунущ.
 • Мазаем и 11, блыщхьэ
 • Сымаджэм и дунейпсо махуэщ
 • ЩIэныгъэм хэт бзылъхугъэхэм я дунейпсо махуэщ
 • Урысейм щагъэлъапIэ щIымахуэ спорт лIэужьыгъуэхэм я махуэр
 • Тутын емыфэным и урысейпсо махуэщ
 • Азербайджаным и налог къулыкъущIапIэм и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Япониер къэралыгъуэ щхьэхуэ щыхъуа махуэщ
 • 1697 гъэм Пётр Езанэм Iэ щIидзащ Урысейм тутын щащэну хуит зыщI унафэм.
 • 1809 гъэм бахъэкIэ лажьэ кхъухь япэу зэрищIам щыхьэт техъуэ тхылъи къратри, абыкIэ цIыхухэр къришэкIыну зэрыхуитым теухуаи хуатхащ америкэ инженер Фултон Роберт.
 • 1826 гъэм Лондон къалэм университет къыщызэIухыным теухуа унафэ къащтащ.
 • 1829 гъэм цIыху къызэрыгъэгубжьахэм Тегеран щаукIащ урыс усакIуэ, драматург, дипломатГрибоедов Александр.
 • 1928 гъэм Санкт-Мориц (Швейцарие) къыщызэIуахащ II ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр мазаем и 19 пщIондэ екIуэкIащ.
 • 1929 гъэм Ватикан къэрал щхьэхуэ хъуащ. Аращ дунейм щынэхъ цIыкIу дыдэ къэралыр.
 • США-м щыщ къэхутакIуэ цIэрыIуэ, фонографыр къэзыгупсыса, дуней псом къыщалъыта зэхъуэкIыныгъэхэр электротехникэм хэзылъхьа, Америкэм и дамыгъэ нэхъ лъапIэ дыдэр — Конгрессым и Дыщэ медалыр — зыхуагъэфэща Эдисон Томас къызэралъхурэ илъэси 172-рэ ирокъу.
 • Актёр, «СССР-м и цIыхубэ артист» цIэр япэу зыхуагъэфэщахэм ящыщ Качалов Василий къызэралъхурэ илъэси 144-рэ ирокъу.
 • Совет актрисэ, уэрэджыIакIуэ, къэфакIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ Орловэ Любовь къызэралъхурэ илъэси 117-рэ ирокъу.
 • Жылагъуэ лэжьакIуэ, философие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик, КъБР-м щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Унэж Кашиф и ныбжьыр илъэс 73-рэ ирокъу.
 • Жылагъуэ лэжьакIуэ, КъБР-м цIыхухэм социальнэу къащхьэщыжынымкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щоджэн Риммэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ, къепсэпсауэу щыщытынущ. Махуэм хуабэр градуси 3, жэщымщIыIэр 1 градус щыхъунущ.