ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Урысей щIэныгъэм и махуэм теухуа и хъуэхъу

2019-02-07

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым щIэныгъэмкIэ и лэжьакIуэхэу пщIэ зыхуэсщIхэ!
  • Мазаем и 8-м къэралым и щIэныгъэлIхэм ягъэлъапIэ езыхэм я махуэшхуэр — Урысей щIэныгъэм и махуэр! Къэбэрдей-Балъкъэрыр сыт щыгъуи ирогушхуэ зэфIэкIышхуэ зыбгъэдэлъ и IэщIагъэлIхэу, щIэныгъэшхуэрэ егугъуныгъэрэ зыхэлъ цIыхуу республикэм и гъащIэм и IэнатIэ псоми зегъэужьыным сыт щыгъуи къаруушхуэ езыхьэлIэхэм. Зэи хуэмыдэжу, мы зэманым дэ дахуэныкъуэщ акъылкIэ лажьэхэм, щIэныгъэм и иджырей ехъулIэныгъэхэм, щIэныгъэр зи лъабжьэ технологиехэм, сыту жыпIэмэ ахэрщ зыужьыныгъэмрэ къэщIэрэщIэжыныгъэмрэ къызэзыгъэпэщхэр. Фэ фи лэжьэкIэ жыджэрым нобэ куэдкIэ елъытащ республикэм и щIэныгъэ, технологие зэфIэкIхэр къэIэтыныр, фейдэшхуэ къэзыт инновацэр зэтегъэувэныр, апхуэдэу щыщыткIэ — экономикэм шэщIауэ зегъэужьыныр, цIыхухэм я псэукIэр егъэфIэкIуэныр.

  • Фи творческэ зэфIэкIыр, лэжьыгъэр дыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрым, ди Хэкум зегъэужьыным адэкIи хуэунэтIауэ зэрыщытынум шэч къытесхьэркъым. Фи махуэшхуэмкIэ сынывохъуэхъу, узыншагъэ быдэ, ехъулIэныгъэ, фIыгъуэ фиIэну, зэфIэкIыщIэхэмрэ IуэхущIэхэмрэ къывэхъулIэну си гуапэщ.