ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысейм лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Топилин Максимрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ Налшык щызэхуозэ

2019-02-07

  • Мазаем и 5-м лэжьыгъэ IуэхукIэ Налшык щызэхуэзащ УФ-м лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министр Топилин Максимрэ КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбекрэ.

  • Ахэр тепсэлъыхьащ демографием, бюджет IэнатIэ пэрытхэм я лэжьапщIэм, цIыхухэр IэнатIэхэмкIэ къызэрызэрагъэпэщым ехьэлIа Iуэхухэм. Гулъытэ хэха хуащIащ зи узыншагъэм сэкъат иIэхэр гъащIэм хэгъэзэгъэжыным.
  • Нэхъ япэкIэ Топилин М. А., КIуэкIуэ К. В. сымэ еплъащ социальнэ IэнатIэм хиубыдэ IуэхущIапIэхэм — Шэджэм районым щыщ Яныкъуей къуажэм дэт республикэ психоневрологие интернатымрэ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм медико-социальнэ экспертизэмкIэ и бюро нэхъыщхьэ» кIэзонэ IуэхущIапIэмрэ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
  • я пресс-IуэхущIапIэ.