ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2019-02-07

 • Мазаем и 7, махуэку
 • Тэтэрстан Республикэм и Гербым и махуэщ
 • Гренадэм и лъэпкъ махуэшхуэщ — щхьэхуит зэрыхъуар (1974 гъэм) егъэлъапIэ
 • 1795 гъэм Хаджибей кхъухь тедзапIэм и цIэр Одессэу зэрахъуэкIащ.
 • 1855 гъэм Курилхэмрэ Сахалинрэ зэхуэгуэшыным теухуа урыс-япон зэгурыIуэныгъэм Iэ традзащ.

 • 1893 гъэм США-м щыщ инженер Крей Алан мафIэсыр зэрагъэункIыфI Iэмэпсымэ къызэригупсысам щыхьэт техъуэ дэфтэр иратащ.
 • 1981 гъэм Ленинград деж къыщехуэхащ Ту-104 кхъухьлъатэр. Абы исащ СССР-м и хы Хуэм флотым и унафэщI псори. ХэкIуэда цIыху 52-м щыщу 16-р адмиралрэ генералрэт, япэ рангым и капитанхэр тIощIым нэблагъэрт. Къэралым и дежкIэ ар икъукIэ хэщIыныгъэшхуэт — тенджызым къулыкъу щызыщIэ апхуэдиз дзэ унафэщI ЕтIуанэ дунейпсо зауэм хэкIуэдатэкъым.
 • 1998 гъэм Наганэ къалэм (Японие) къыщызэIуахащ ХVIII ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Абы щыгъуэщ Олимп Джэгухэм сноубордымкIэ зэпеуэхэри щыхагъэхьар. Олимпиадэр мазаем и 22 пщIондэ екIуэкIащ.
 • 1999 гъэм Иорданием и пащтыхь хъуащ Абдаллэ ЕтIуанэр.
 • 2014 гъэм Сочэ къалэм (Урысей Федерацэ) къыщызэIуахащ ХХII ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ди къэралым нэхъапэм ЩIымахуэ Олимпиадэр зэи щекIуэкIатэкъым. Джэгухэр мазаем и 23-м зэхуащIыжащ.
 • КъБР-м и цIыхубэ, РСФСР-м щIыхь зиIэ я артист, Кавказ Ищхъэрэм щыпсэу лъэпкъхэм я макъамэ гъуазджэм зегъэужьыным хэлъхьэныгъэшхуэ хуэзыщIа Ашуров Танахум къызэралъхурэ илъэси 129-рэ ирокъу.
 • Совет авиаконструктор, техникэ щIэныгъэхэм я доктор, академик, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Антонов Олег къызэралъхурэ илъэси 113-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, филологие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и член-корреспондент Бэлагъы Любовь къыщалъхуа махуэщ.
 • Урысей уэрэджыIакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артисткэ Цой Анитэ и ныбжьыр илъэс 48-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 9 — 11, жэщым градуси 2 — 4 щыхъунущ.
 • Мазаем и 8, мэрем
 • Урысей щIэныгъэм и махуэщ. 1724 гъэм Пётр Езанэм Iэ щIидзащ Петербург ЩIэныгъэхэмкIэ и академиер къызэгъэпэщыным теухуа унафэм. Иджыпсту ар РАН-рщ.
 • Урысейм и дзэ топографым и махуэщ
 • Словением щагъэлъапIэ я щэнхабзэм и махуэр
 • Иракым и революцэм и махуэщ
 • 1725 гъэм дунейм ехыжащ Урысейм и япэ император Пётр Езанэр.
 • 1819 гъэм Санкт-Петербург университет къыщызэгъэпэщыным теухуа унафэр къащтащ.
 • 1837 гъэм Петербург и Iэгъуэблагъэм деж Пушкин Александррэ Дантес (Геккерн) Жоржрэ щIакIуэкIапэ щызэдытеуващ. Абы щигъуэта уIэгъэм Пушкиныр илIыкIауэ щытащ мазаем и 10-м.
 • 1838 гъэм Морзе Сэмюэл малъхъэдисыр къигъэсэбэпу зэпкърилъхьа телеграфым и лэжьэкIэм цIыхухэр щыгъуазэ ищIауэ щытащ.
 • 1905 гъэм Урысейм щыяпэу къызэIуахащ журналистхэр щрагъаджэ курсхэр. Ахэр къызэригъэпэщат профессор Владимиров Леонид.
 • 1919 гъэм Урысейм къыщыдэкIащ зэманыр дунейпсо пщалъэм тету къэралым къыщыгъэлъэгъуэным теухуа унафэр.
 • 1943 гъэм Воронеж фронтым и дзэхэм Курск къалэр хуит къащIыжащ.
 • 1984 гъэм Сараевэ къалэм (Югославие) къыщызэIуахащ ХIV ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр мазаем и 19 пщIондэ екIуэкIащ.
 • 1992 гъэм Альбервиль (Франджы) къыщызэIуахащ XVI ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр. Ахэр мазаем и 23-м зэхуащIыжащ.
 • 2002 гъэм Солт-Лейк-Сити къалэм (США) къыщызэIуахащ XIX ЩIымахуэ Олимп Джэгухэр, мазаем и 24 пщIондэ екIуэкIахэр.
 • 1994 гъэм «Газета Юга» газетым и япэ номерыр къыдэкIащ.
 • Урыс еджагъэшхуэ, химик цIэрыIуэ Менделеев Дмитрий къызэралъхурэ илъэси 185-рэ ирокъу.
 • Урыс тхакIуэ, бзэр зыджа щIэныгъэлI Успенский Лев къызэралъхурэ илъэси 119-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и цIыхубэ артист, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Къэрал саугъэтым и лауреат Болэ Мурат къызэралъхурэ илъэси 102-рэ ирокъу.
 • СССР-м и цIыхубэ артист, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зыхуагъэфэща Тихонов Вячеслав къызэралъхурэ илъэс 91-рэ ирокъу.
 • УФ-м и цIыхубэ артисткэ, СССР-м и Къэрал саугъэтыр зрата Муравьевэ Иринэ и ныбжьыр илъэс 70 ирокъу.
 • Химие щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Щауэ Iэбубэчыр и ныбжьыр илъэс 64-рэ ирокъу.
 • Урысей фигурист, Олимп чемпион, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер Костомаров Роман и ныбжьыр илъэс 42-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 2 — 3, жэщым градус 1 — 2 щыхъунущ.