ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Бэч Дисанэ Хьэсен и пхъум и ныбжьыр илъэс 18 ирокъу

2019-02-07

  • Нобэ хуэдэу дунейр уи щIэщыгъуэу, узыхыхьэм уефIэкIыу, уи къэкIуэнур дахэу, уузыншэу, уи акъылыр жанрэ уи псэр къабзэу упсэуну ди гуапэщ.Уи адэ-анэр уи пщIэмрэ щIыхьымрэ иригушхуэу, адыгэ пщащэм и щапхъэщ къыпхужаIэу гъащIэм гу щыпхуэну, насып инкIэ Тхьэр къыпхуэупсэну дынохъуэхъу.
  •  
  •  
  • Шурдымхэ, Бэчхэ, ХьэфIыцIэхэ,
  • Мэршэнкъулхэ, Уэртэнхэ,
  • Исупхэ, Шыгъушэхэ.