ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

«Дыгъэеджэхэр» нэхъыфIу къалъытэ

2019-02-07

  • ХьэтIохъущокъуэ Къазий и цIэр зезыхьэ Адыгэбзэ хасэм иригъэкIуэкI джэгурэш-нэгузыужь зэпеуэм и къыкIэлъыкIуэ зэхыхьэр Налшык къалэ дэт къэрал концерт гъэлъэгъуапIэм щызэхэтащ. НыбжьыщIэхэр дэзыхьэх джэгукIэр къэгъэсэбэпауэ я бзэм зегъэужьыныр, гъащIэм щекIуэкI Iуэхугъуэхэм хуэнабдзэгубдзаплъэу къэгъэтэджыныр, лъэпкъым къыдекIуэкI гушыIэ дахэмрэ щIэнэкIалъэмрэ утыкум щагъэлъэгъуэфу егъэсэныр зи мурад нэхъыщхьэу щыт зэпеуэм темэ хуэхъуар «Къуажэ хъыбархэр» жыхуиIэрат.

  • Утыкум щызэрихьэлIат еджапIищым къикIа гупхэр. Ахэр Налшык къалэ дэт, Науржан Ибрэхьим и цIэр зезыхьэ 1-нэ гимназием къикIа «Дыгъэеджэ» гупыр (зыгъэхьэзырар адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ МахуэлI Беслъэнщ), Акъбащ Ипщэ къуажэм дэт курыт еджапIэм и «Астемырей гупсэ-хэр гупыр (зыгъэхьэзырар адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ Таркъан Натальещ), Шэджэм ЕтIуанэ дэт 2-нэ курыт еджапIэм щыщ «Къундет ейхэр» гупыр (зыгъэхьэзырар адыгэбзэмрэ литературэмкIэ егъэджакIуэ Алэкъей Милатинэщ).
  • КъэпщытакIуэ гупым хэтт жылагъуэ лэжьакIуэ Хьэгъэжей Беслъэн, Къэбэрдей-Балъкъэрым Гуманитар къэхутэныгъэхэмкIэ и институтым и щIэныгъэ лэжьакIуэ нэхъыжь, усакIуэ Хьэвжокъуэ Людмилэ, КъБКъУ-м ЦIыпIынэ Аслъэн и цIэр зезыхьэ и щэнхабзэ цент- рым и унафэщI Езауэ Мадинэ, КъБКъУ-м и педколледжым и егъэджакIуэ Пэщол Сакимэ, Адыгэбзэ Хасэм и хасащхьэм хэт Шыкъ Гупсэ сымэ.
  • Темэм темыкIыу, дахэу, екIуу гупхэм утыкум кърахьат щхьэж къызыдэкIа жылэм къыщекIуэкI бжэIупэ уэршэрхэр, IуэрыIуэтэжу зэхаха хъыбар хьэлэмэтхэр. ДжэгукIэм и пщалъэхэр «Дыгъэеджэ» гупым нэхъыфIу ягъэзэщIауэ къалъытэри, япэ увыпIэр абыхэм хуагъэфэщащ. ЕтIуанэ увыпIэр зыIэрагъэхьащ «Астемырей гупсэхэр» гупым. Ещанэ хъуащ «Къундет ейхэр» гупыр. Зэпеуэм хэтахэми ахэр зыгъэхьэзыра егъэджакIуэхэми фIыщIэ тхылъхэмрэ щыхьэт тхылъхэмрэ иратащ, ягу къинэжын тыгъэ цIыкIухэр я гъу- сэу.
  • ХЬЭРЭДУРЭ Аллэ.