ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2019-02-07

Ливаным и щыхьэр Бейрут дунейм и нэхъ пасэрей дыдэ къалэхэм ящыщщ. Абы илъэс мини 5 нэхърэ мынэхъ мащIэ и ныбжьщ. 2015 гъэм ар «Дунейм и нэхъ телъыджэ дыдэу» къалъыта къалэхэм хабжащ. Мыбы лъэпкъ зэмылIэужьыгъуэхэм ящыщхэу пщIыхэр щопсэу, абыхэм адыгэхэри яхэту.  Бейрут бэлыхь куэд хэта къалэщ: граждан зауэр игъэващ, арщхьэкIэ лъэ быдэкIэ къызэфIэувэжыфащ. Нобэ Бейрут дунейм и щIыпIэ зэмылIэужьыгъуэ дыдэхэм икIа зыплъыхьакIуэхэр щопэкIу, езыр зэманым дэщIэращIэ зэпытщ.