ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. Прокуратурэм и лэжьакIуэхэм я махуэмкIэ зэрехъуэхъур

2019-01-12

  • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
  • Си гуапэу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм ирилажьэхэм я махуэшхуэмкIэ — Урысей Федерацэм и Прокуратурэм и лэжьакIуэм и махуэмкIэ.

  • Езым и тхыдэм къриубыдэу Прокуратурэр къэрал, жылагъуэ шынагъуэншагъэр хъумэнымкIэ къэралым и правовой IуэхущIапIэ пэрыту къокIуэкI. Прокуратурэм и лэжьакIуэхэр сыт щыгъуи къыхощ я къалэным зэрыхуэпэжымкIэ, законымрэ захуагъэмрэ хъумэным зэрыхуэхьэзырымкIэ.
  • Япэ итахэм я хабзэ гъуэзэджэхэр ягъэбагъуэурэ, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Прокуратурэм и лэжьакIуэхэм къапэщыт Iуэху гугъухэр икIи жэуаплыныгъэ зыпылъхэр тэмэму ягъэзащIэ, щIэпхъаджащIэхэм, коррупцэм ебэнынымкIэ, цIыхухэм я сэбэп зыхэлъхэр хъумэнымкIэ яхуэфэщэн лэжьыгъэ зэфIагъэкI.
  • Шэч къытесхьэркъым прокуратурэм и лэжьакIуэхэм законым и хъумакIуэ цIэр адэкIи зэраIэтынум, ди жылагъуэм и правовой, социально-политикэ зэпIэзэрытыныгъэр зэрахъумэнум.
  • Узыншагъэ быдэ, насып, ефIэкIуэныгъэ фиIэну, Къэбэрдей-Балъкъэрым, ди Хэкум я фIыгъуэр вгъэбэгъуэным хуэгъэза лэжьыгъэшхуэм икIи жэуап зыпылъым ехъулIэныгъэхэр къыщыфхьыну сынывохъуэхъу.