ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Саугъэтхэмрэ хъуэхъухэмрэ

2019-01-12

  • ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу Бахъсэн щIыналъэм щагъэлъэпIащ спортым и ветеранхэр. АбыкIэ хъыбар къыдигъэщIащ щIыналъэм и пресс-IэнатIэм и лэжьакIуэ Чылар Аринэ. ЩIэблэщIэр гъэсэным зи гъащIэр хухэзыха спортым и ветеранхэм саугъэтхэр яритащ икIи хъуэхъу псалъэхэмкIэ захуигъэзащ Бахъсэн район администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Iэхъуэбэч Андзор.

  • «КъыгуэхыпIэ имыIэу, фэращ зи фIыгъэр спорт лIэужьыгъуэ зэхуэмыдэхэмкIэ спортсмен цIэрыIуэхэр ди лъэпкъым къызэрыхэкIыр, нэхъапэм плъапIэу щыта лъагапIэхэр абыхэм къащIехъулIэр. КъищынэмыщIауэ, лэжьыгъэшхуэ ивохьэлIэ районым физическэ щэнхабзэм зыщиужьыным», — къыхигъэщащ Iэхъуэбэч Андзор.
  • ЩIыхь тхылъхэмрэ медалхэмрэ иратащ атлетикэ хьэлъэмкIэ спортым и мастерхэу Iухъу Хьэсэнрэ Iэпщэ Анатолэрэ, бэнэкIэ хуитымкIэ спортым и мастерхэу Къанщауэ Герман, МамыкIэ Руслан, ЛампIэжь Хьэсэн, Улымбащ МутIэлиф, Шопарэ Шопагуэ сымэ, футболымкIэ спортым и мастерым и кандидат Къундет Къадир, Мэлыхъуэ Мухьэдин, Хьэх Ратмир, Елмэс Сэлим сымэ, шахматхэмкIэ спортым и мастер Джэдгъэф Чэмал, Iэпщэрыбанэ зэзауэхэмкIэ спортым и мастер Мамхэгъ Чэрим, шахматхэмкIэ спортым и мастерым и кандидат Хьэх Анатолэ, тхэквондомкIэ спортым и мастер Щокъарэ Хьэзрэталий.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.