ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ИлъэсыщIэм и пэ къихуэу КъБР-м и къэрал наградэхэр ятащ

2019-01-10

  • КъБР-м и Правительствэм и Унэм ИлъэсыщIэм ирихьэлIэу Урысей Федерацэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ я дамыгъэ лъапIэхэр республикэм и цIыху пашэхэм ящыщу 38-м щратащ. Наградэхэр хуагъэфэщащ мэкъумэш хозяйствэм, промышленностым, егъэджэныгъэм, щIэныгъэм, узыншагъэр хъумэным, спортым, щэнхабзэм, цIыхубэ хъыбарегъащIэ IэнатIэм къыщыхэжаныкIахэм, лэжьыгъэм и ветеранхэм, жылагъуэ лэжьакIуэ цIэрыIуэхэм.

  • «Нобэ мы зэIущIэм кърихьэлIахэм ящыщ дэтхэнэми, — жиIащ КIуэкIуэ Казбек, — езыр зыпэрыт IэнатIэм ехъулIэныгъэ нэрылъагъухэр къыщихьащ. Фэ фи гъащIэр IэщIагъэм хуэпэжу щытынымкIэ, дыщалъхуа республикэм, ди къэрал иным я къэкIуэнум телэжьыхьынымкIэ щапхъэ наIуэщ».
  • Наградэ лъапIэхэр зратахэм яхэтщ илъэс 50-м нэблэгъауэ щIэблэм щIэныгъэ егъэгъуэтыным телажьэ, Нарткъалэ дэт курыт школ №1-м инджылызыбзэр щезыгъэдж Къанщыкъуей Риммэ, балетмейстер цIэрыIуэ, Тырныауз къалэм щэнхабзэмкIэ и унэм и лэжьакIуэ Будаев Руслан, Прохладнэ къалэм щыщ медсестра IэнатIэ мытыншым илъэс 45-м щIигъуауэ пэрыт Доцен-кэ Людмилэ, нэгъуэщIхэри.
  • Республикэм и къэралыгъуэр зэтегъэувэным къаруушхуэ езыхьэлIа, жылагъуэ лэжьыгъэм иджыри жыджэру хэт Сэбаншы Розэ хуагъэфэщащ «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и пащхьэ щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденыр.
  • ЗэIущIэм и кIэухым КIуэкIуэ К. В. наградэхэр зратахэм ИлъэсыщIэр яхуэугъурлыну, узыншагъэ, ефIэкIуэныгъэ, насып яIэну ехъуэхъуащ.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
  • я пресс-IуэхущIапIэ.