ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек ИлъэсыщIэ гуфIэгъуэм кърагъэблэгъа сабийхэм йохъуэхъу

2019-01-10

  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ К. В. республикэм и Псей нэхъыщхьэр щагъэува пэшым щыIащ икIи гуфIэгъуэм хэтхэм ИлъэсыщIэмкIэ ехъуэхъуащ.

  • Республикэм и УнафэщIыр Къэбэрдей-Балъкъэрым и жылагъуэ зэмылIэужьыгъуэхэм къикIа сабийуэ 100-м щIигъум я мурадхэр нахуапIэ хъуну, еджэнми гъащIэми ехъулIэну ехъуэхъуащ.
  • КъБР-м и Правительствэм, КъБР-м и Профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэм зэщIыгъуу къызэрагъэпэща илъэсыщIэ гуфIэгъуэ зэхыхьэм хэтащ сабий мин 12-м щIигъу.
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ
  •  я пресс-IуэхущIапIэ.