ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Пщэрылъ щхьэхуэхэр  яхуещI

2019-01-10

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэр иджыблагъэ яIущIащ зи щхьэ IуэхукIэ къыхуэкIуахэм.

  • Республикэм и УнафэщIым зыкъызэрыхуагъэзахэм ящыщщ Зэрэгъыж къуажэм спорт комплекс дащIыхьыным теухуауэ жылэдэсхэм къабгъэдэкIа лъэIур.
  • Апхуэдэуи хэплъащ цIыхухэм я псэупIэ-хэр егъэфIэкIуэным, щытыкIэ гугъу ихуа унагъуэхэм защIэгъэкъуэным, гъуэгухэр зэгъэпэщыжыным ехьэлIа Iуэхухэм.
  • КIуэкIуэ К. В. властым и гъэзэщIакIуэ органхэм пщэрылъ пыухыкIахэр яхуищIащ. Зыкъызэрыхуагъэзахэр зэрагъэзащIэ щIыкIэр щIыналъэм и Iэтащхьэм и нэIэ щIэтынущ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.