ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэм егъэджэныгъэмкIэ, узыншагъэр хъумэнымкIэ и IэнатIэхэр автомашинэхэмкIэ къызэрагъэпэщ

2019-01-10

  • УФ-м и Правительствэм и Тхьэмадэ Медведев Дмитрий и унафэкIэ республикэм къыIэрыхьа автотранспортхэм я IункIыбзэIуххэр щIыналъэм егъэджэныгъэмрэ узыншагъэмкIэ и IуэхущIапIэхэм я унафэщIхэм ЗэгурыIуэныгъэм и утым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек щаритыжащ.

  • «ПАЗ», «Форд» автобусу, класс «В»-м хыхьэ «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэ» автомашинэу 63-р я пIэ иувэнущ егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм, КъэхъукъащIэ шынагъуэхэмкIэ медицинэ центрым, район сымаджэщхэм «ДэIэпыкъуэгъу псынщIэмкIэ» и къудамэхэм жьы хъуауэ щыIэ автотранспортхэм.
  • КIуэкIуэ Казбек УФ-м и Президентым, Правительствэм фIыщIэ яхуищIащ республикэм щIэх-щIэхыурэ гулъытэ къызэрыхуащIым, дэIэпыкъуэгъу къызэрыхуэхъум папщIэ: «Нобэрей Iуэхур абы и щыхьэтщ. ТехникэщIэ къытIэрыхьам Iэмал къыдет санитар автотранспортыр процент 70-кIэ къэдгъэщIэрэщIэжыну, иджырей жыпхъэ-хэм тету абы и лэжьыгъэр зэтедухуэну. А программэм адэкIи къыпищэнущ».
  • Иужьрей лъэхъэнэм Къэбэрдей-Балъкъэрым къыIэрыхьащ цIыхухэр къызэрырашэкI машинэрэ санитар автотранспорту 200. Абы хэтщ класс «С»-м хыхьэ реанимобилхэр, бгылъэ щIыпIэхэм тыншу кIуэцIрыкI машинэхэр. Абыхэм я фIыгъэкIэ республикэм и районхэм илъэс бжыгъэкIэ щыIа гугъуехьхэр зэфIэха хъуащ, псынщIэу медицинэ дэIэпыкъуныгъэр къызэрагъэпэщу, ныбжьыщIэхэр тыншу еджапIэхэм автобускIэ яшэу.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэрэ
  • я пресс-IуэхущIапIэ.