ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэт нэхъ жьакIуэ?

2019-01-10

  • ГушыIэ папщIэу псалъэжь щыIэщ: «Факъырэ нэхъ жьакIуэм хьэжыгъэ нэхъыбэ къыхех». Ди экономикэр щымыщIагъуэ иужь мазэхэм ар щыболъагъу политикхэм я дежи: ахэр зэпеуэ хуэдэщ Правительствэм и лэжьыгъэм, абы и Iуэху зехьэкIэм техъущIыхьынымкIэ. ИщхьэкIэ къыщыдэкI газетхэм гу лъамытэнкIэ Iэмал иIэкъым властыр зыубхэм езы властым щыщхэри зэрыхыхьам. Властым щытхъухэм я макъ зэхэпхыжыркъым. Урысейр дунейм и экономикэ нэхъ лъэщу тхум зэрыхыхьэнум тепсэлъыхьыжыххэркъым. Абы и гугъу пщIыну къемызэгъ хъуа хуэдэщ. Дунейпсо ВВП-м процентитI къудей фIэкIа щызымыIыгъ къэралыр США-м е Китайм я экономикэм пхуегъэпщэфыну? Пэжщ, тетыгъуэр зейхэм иджыри цIыхухэр къагъэгугъэ зэгуэр «псори насыпыфIэ хъуну». Ауэ… илъэс 25-30 дэкIмэ.

  • «Аргументы и факты» газетым и лэжьакIуэ, Ельцин Борис и пресс-секретару щыта Костиков Вячеслав иджы екIуэкIхэм хелъагъуэ нэгъуэщI хьэлэмэти: властым техъущIыхьхэм яхохьэ Президентым и блыгущIэт гъунэгъу дыдэхэри: зыгуэрхэр Ахъшэ хъумапIэ банкым и унафэщI Греф Герман хуэдэу щабэу, адрейхэм зыри щIамыуфэу икIи ткIийуэ. Псалъэм и хьэтыркIэ, Путиным Санкт-Петербург ныбжьэгъу щыхуэхъуа Кудрин Алексей нахуэу жиIащ зи экономикэр дунейм щынэхъ лъэщ къэралитхум Урысейр яхыхьэным и пIэкIэ, зэрыхуа мащэм илъэсипщI хъуауэ къызэримыкIыжыфыр. Апхуэдэ псалъэхэм яужькIэ Кудриным и Iуэхур зэIыхьэну уи гугъэнт, арщхьэкIэ абы и пIэкIэ ягъэуващ ди къэралым и къэпщытакIуэ IуэхущIапIэ лъэщ дыдэм — Къэзыбж палатэм и унафэщIу. Уегупсыс зэрыхъунумкIэ, властыр хуей хъуауэ къыщIэкIынущ къэралым щыщыIэ щытыкIэр зыхуэдэр нэхъ куууэ зригъэщIэну. Мыбдеж цIыху ткIий ущыхуейщ. Апхуэдэу щытмэ — щыуакъым. Иджыблагъэ Къэзыбж палатэм сэтей къищIащ «Роскосмос»-м — IуэхущIапIэ зэхуэщIа дыдэм — мылъкушхуэ щызэхадыгъуауэ. Хабзэм щебэкъуауэ къыщIэкIащ Штаб нэхъыщхьэм и академиеми, уеблэмэ, Путиным и резиденцэ Ново-Огарёв щызыухуэхэри. Къэзыбж палатэм и къэпщытакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, мыбдежым «къыщыхэжаныкIащ» езы Президентым и шынагъуэншагъэр къызэзыгъэпэщ хъумакIуэхэм я федеральнэ IэнатIэр (хэт и гугъэнт!). Путиным и арэзыныгъэ хэмылъу ар, дауи, хэIущIыIу ящIынтэкъым. АрщхьэкIэ Кудриным зи гугъу ищIыр экономикэм щызэхащIыхьхэм я закъуэкъым. Ар топсэлъыхь политикэ ухуэкIэм хэлъ зэIумыбзыныгъэхэми, пыухыкIауэ къапщтэмэ, властыр зэрызэрамыхъуэкIым къишэ ныкъусаныгъэхэми. Ар Кремлым щагуапэу пIэрэ?
  • Утыку къохьэ псэлъэгъуейхэри
  • Кудрин Алексей и закъуэкъым хахуэр. Иужь зэманым я щхьэхэр къаIэт хъуащ нэхъапэм политикэм хэIэбэу щымытахэми. Утыку къихьащ иджыри къэс щэхуу къэгъуэгурыкIуэ академикхэри. Иджыблагъэ «ХъыбарыщIэхэр» РИА-м щекIуэкIа пресс-конференцым Президентым и накъыгъэ указхэм щыщытхъуным и пIэкIэ еджагъэшхуэхэм хьэм ирагъэхьащ къэралым щызэфIэува щытыкIэр. Академик Некипеловым СтатистикэмкIэ къэрал комитетым къит бжыгъэ псори пцIыуэ къыщIригъэдзащ. Абы къыхигъэщащ 1990 гъэхэм я пэщIэдзэм щегъэжьауэ Урысейм и ВВП-р илъэсым зы процентым зэрыщIимыгъуар. Академик Ивантер Виктори жиIащ властымрэ щIэныгъэлIхэмрэ зэрызэгурымыIуэр.
  • Властыр зэрызэфIэкIыншэм и гугъу щащI нэгъуэщI щIэныгъэ IуэхущIапIэхэми.
  • Куэд щIоупщIэ: сыт ди къэралыр и пIэ щIиуджыхьыр? Сыт Китайм и мызакъуэу зызыужь къэралипщIхэр ди япэ щIищар? Сыт къащтэ унафэхэр тхылъымпIэм къыщIинэжыр? Иджыри къэс властым а упщIэхэм жэуап иритыртэкъым, 90 гъэхэм экономикэр кIуэцIрыхуауэ зэрыщытар, Гайдаррэ Чубайсрэ зэхащIыхьахэр тегъэщIапIэ ищIурэ, нэгъуэщI щхьэусыгъуэ гуэрхэр къилъыхъуэурэ. АрщхьэкIэ дяпэкIэ жэуапхэм зыпыIуадз хъужыну къыщIэкIынукъым. Властым техъущIыхь жьакIуэхэр куэдыIуэ хъуащ…