ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ К. В. Доброволецым (волонтёрым) и махуэм теухуа и хъуэхъу

2018-12-06

  • Ныбжьэгъу лъапIэхэ!
  • ГуфIэгъуэ махуэшхуэмкIэ — Доброволецым (волонтёрым) и махуэмкIэ си гуапэу сынывохъуэхъу.

  • Волонтёр лэжьыгъэр цIыхур фIыуэ лъагъуным тещIыхьащ икIи абы зэкъуегъэувэ дыщалъхуа Къэбэрдей-Балъкъэрым, ди Хэкум фIы хуэзылэжьыну, зи щIэныгъэр, зэфIэкIыр абыхэм яхуэзыгъэпсыну хущIэкъу, гу къабзэ зиIэ цIыхухэр. Доброволецхэм я зэщIэхъееныгъэр гъэ къэс нэхъ лъэщ мэхъу, абы иригъэкIуэкI Iуэхухэм заубгъу. Республикэм и волонтерхэу зи нэхъыбапIэр школакIуэрэ студенту щытхэр нобэ жыджэру социальнэ, щэнхабзэ, егъэджэныгъэ проектхэм хэтщ икIи абыхэм ятещIыхьа урысейпсо, дунейпсо Iуэхухэр къызэгъэпэщынымкIэ щIэгъэкъуэн мэхъу. ФIыщIэ ин фхузощI апхуэдэ граждан жыджэрагъым, ерыщагъым, Iуэхум пэжыгъэкIэ фызэрыбгъэдэтым папщIэ. Дэри дяпэкIэ тхузэфIэкI псомкIи зыфщIэдгъэкъуэнщ доброволецхэм я лэжьыгъэм республикэм зыщегъэубгъуным и лъэныкъуэкIэ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрым и волонтёрхэм сохъуэхъу ди зэманым псори зыхуэныкъуэ икIи мыхьэнэшхуэ зиIэ лэжьыгъэм ехъулIэну, мамырыгъэ, фIыгъуэ ефIэкIуэныгъэ яIэну.
  •      Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и
  •                 къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек.