ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек республикэм ис журтхэм я нэхъыжьхэм яхуозэ

2018-12-06

  • КIуэкIуэ Казбек Налшык дэт синагогэм дыгъуасэ щыIащ икIи республикэм и журтхэм я нэхъыжьхэм яхуэзащ.

  • Синагогэм и пэш нэхъыщхьэр, махуэ къэс тхьэ щелъэIу, щэбэт тхьэлъэIухэр щрагъэкIуэкI пэшхэр къыщызэхакIухьым Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и раввин нэхъыщхьэ Шаваев Леви КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэм хуиIуэтащ Къэбэрдей-Балъкъэрым журт хьэблэ къызэрыщыхъуа щIыкIэр, щIалэгъуалэр гъэсэным, ди щIыналъэм мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ щыхъумэным хуэгъэза егъэджэныгъэ, лъэпкъ-щэнхабзэ проектхэр гъэзэщIэным журтхэр зэрыхэтыр.
  • ЗэIущIэм щыжаIащ ди республикэм и цIыхухэм къадекIуэкI дин нэхъыщхьэхэр зыIыгъхэр дяпэкIи тэмэму зэпыщIауэ икIи зэдэлажьэу зэрекIуэкIынум шэч къытепхьэ зэрымыхъунур. Къэбэрдей-Балъкъэрыр сытым дежи щапхъэщ дин зэмылIэужьыгъуэхэм итхэр зэгъунэгъуфIу икIи пщIэрэ нэмысрэ яку дэлъу зэдэпсэунымкIэ.
  •  
  • КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.