ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Урысей аэропортхэм цIыхушхуэхэм я цIэхэр фIащ

2018-12-06

  • Къэралым ис цIыхубэм Интернет IэмалкIэ драгъэкIуэкIа IэIэтым ипкъ иткIэ, аэропорт плIыщIым щIигъум Урысейм и тхыдэм фIыкIэ къыхэна цIыхушхуэхэм я цIэхэр хуагъэфэщащ. ЩэкIуэгъуэм екIуэкIа IэIэтыр зэриухар вэсэмахуэ хэIущIыIу ящIащ. Абы ипкъ иткIэ, Мэзкуу дэт «Шереметьево» аэропортым усакIуэ Пушкин Александр и цIэр зэрихьэнущ дяпэкIэ, «Домодедово»-м — щIэныгъэлI Ломоносов Михаил и цIэр.

  • Пётр Езанэм и цIэр хуагъэфэщащ Воронеж къалэм и аэропортым, Краснодар (Бжьэдыгъукъалэ) кхъухьлъатэ тедзапIэм къылъысар урыс пащтыхьыгъуэр зыIэщIэлъа Екатеринэ ЕтIуанэм и цIэрщ. Мурманск къалэм пащтыхь Николай ЕтIуанэр «щытекIуащ». Тэтэрстаным и щыхьэр Къэзан и аэропортым тэтэр усакIуэ Тукай Абдулла и цIэр зэрихьэнущ дяпэкIэ; Башкирием и къалащхьэ Уфа — башкир усакIуэ Карим Мустай и цIэр. Симферополь къалэм и аэропортым — сурэтыщI Айвазовский Иван и цIэр, Магаданым — артист, уэрэджыIакIуэ Высоцкий Владимир и цIэр фIащащ.
  • ЩIыпIэ щхьэхуэхэм IэIэтыр иджыри дыгъэгъазэм и 10-м щегъэжьауэ 21-м нэс щекIуэкIынущ. Санкт-Петербург «щызэпоуэ» тхакIуэ Достоевский Фёдор, композитор Шостакович Дмитрий, пщы Невский Александр сымэ я цIэхэр.
  • Дэ нэхъ тпэгъунэгъу аэропортхэм я гугъу тщIымэ, Ставрополь кхъухьлъатэ тедзапIэм урыс дзэзешэ Суворов Александр и цIэр зэрихьэнущ, Сочэ къалэм — космонавт Севастьянов Виталий ейр. Минводхэм я аэропортым зи цIэ фIащыну къагъэлъэгъуауэ щыта Ермолов Алексей, Солженицын Александр, Лермонтов Михаил сымэ ящыщу нэхъыбэм Iэ щIаIэтар Лермонтовым и цIэрщ.
  • IэIэт зэпеуэм адыгэ цIыхубэри хэтащ. Ахэр хущIэкъуат Сочэ къалэм ейм юрист, цIыхубэ лэжьакIуэ Къалмыкъ Юрий и цIэр фIрагъэщыным, ауэ икIэм-икIэжым текIуар нэгъуэщIщ.
  • ЧЭРИМ Марианнэ.