ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2018-12-06

 • Финляндие Республикэм и щхьэхуитыныгъэм и махуэщ. 1917 гъэм унафэ къащтащ ар Урысейм и унафэм зэрыщIэмытыжым теухуауэ.
 • Испанием и конституцэм и махуэщ
 • 1240 гъэм, къаувыхьауэ зэман кIыхькIэ щыта нэужь, монгол-тэтэрыдзэхэр Киев къалэм дыхьащ.

 • 1492 гъэм Колумб Христофор Гаити хытIыгур зэрыщыIэр къихутащ.
 • 1741 гъэм Урысей къэралыгъуэм зэрыхьзэрий къы-щыхъущ икIи дзэхэр и телъхьэ къищIри, пащтыхьыгъуэр иубыдащ Пётр Езанэм ипхъу Елизаветэ.
 • 1768 гъэм Британие щIэнгъуазэм и япэ къыдэкIыгъуэр Шотландием и къалащхьэ Эдинбург дунейм къыщытехьащ.
 • 1774 гъэм цIыхухэм щIэныгъэ егъэгъуэтын IэнатIэр дунейм щыяпэу къэралым и нэIэм щIигъэуващ Австрием.
 • Гу дохутыр, хирург цIэрыIуэ, академик, тхакIуэ Амосов Николай къызэралъхурэ илъэси 105-рэ ирокъу.
 • Урысей кинорежиссёр, актёр, сценарийхэр зытх, СССР-м и цIыхубэ артист Наумов Владимир и ныбжьыр илъэс 91-рэ ирокъу.
 • Балъкъэр щIэныгъэлI, философие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик, КъБР-мрэ Къалмыкъымрэ щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Эфендиев Сэлихь и ныбжьыр илъэс 85-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артист, Алтай крайм и губернатору щыта Евдокимов Михаил къызэралъхурэ илъэс 61-рэ ирокъу.
 • Урысей актёр цIэрыIуэ, «Кинотавр», «Ника» саугъэтхэр зыхуагъэфэща Балуев Александр и ныбжьыр илъэс 60 ирокъу.
 • Урысей тележурналист, «Хэкум и пащхьэм щиIэ фIыщIэм папщIэ» орденым и етIуанэ нагъыщэм и медалыр зыхуагъэфэща Агалаковэ Жаннэ и ныбжьыр илъэс 53-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 7 — 9, жэщым градус 1 — 3 щыхъунущ.