ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIэфо Къантемыр и дыжьын медаль

2018-12-06

  • Осетие Ищхъэрэ — Аланием хыхьэ Октябрьскэ жылагъуэм щекIуэкIащ ныбжьыщIэхэм бэнэкIэ хуитымкIэ я XVIII урысейпсо зэхьэзэхуэ. Ар фэеплъ хуащIащ дунейпсо класс зиIэ, спортым и мастер Тедеев Елъкъэн.

  • Псори зэгъусэу зэпеуэм хэтащ Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм, Абхъазым, Осетие Ипщэм, Азербайджа- ным къикIа, зи ныбжьыр илъэс 15-16-м ит щIалэ, хъыджэбз цIыкIуу 200-м нэблагъэ.
  • Зи хьэлъагъыр килограмм 65-м нэблагъэхэм я зэпэщIэтыныгъэм и кIэух зэIущIэм хэтащ ди бэнакIуэ КIэфо Къантемыр икIи дыжьын медалыр къихьащ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.