ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Илъэсым къыщыхэжаныкIахэр ягъэлъапIэ

2018-12-06

  • Къэбэрдей-Балъкъэрым футболымкIэ 2018 гъэм щыIа зэхьэзэхуэхэм щытекIуахэмрэ къыщыхэжаныкIахэмрэ иджыблагъэ щагъэлъэпIащ Налшык дэт курыт еджапIэ №31-м пшыхьхэр щригъэкIуэкI и пэшым.

  • КъБР-м ФутболымкIэ и федерацэм и тхьэмадэ Мэшыкъуэ Аслъэн зэIущIэм и пэщIэдзэм къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ зыхэта зэпеуэхэм ехъулIэныгъэ зэрыщаIам къыхэкIыу икIи адэкIи ирагъэфIэкIуэну зэригуапэр къыхигъэщащ. Абы иужькIэ текIуахэмрэ къыхэжаныкIахэмрэ медалхэр, грамотэхэр, саугъэтхэр яритыжащ. Ахэр куэд хъурт.
  • Дауи, зэхьэзэхуэ нэхъыщхьэр Къэбэрдей-Балъкъэрым и чемпионатрат. Илъэс етIуанэ хъуауэ абы текIуэныгъэр къыщехь Бахъсэн и «Автозапчасть»-м. Дыжьын медалхэр мы гъэм ялъысащ «Налшык» футбол командэм щыджэгухэм. «Ислъэмейр» ещанэщ. Зэпеуэм и футболист нэхъыфIу къалъытащ Балэ Альберт («Автозапчасть»), топ нэхъыбэ дыдэ щыдигъэкIащ «Псыкуэдым» и пашэ Бэчбо Мурат.
  • 2018 гъэм республикэм и судья нэхъыфIщ Тэнащ Инал.
  • Япэ дивизионымрэ Налшык и чемпионатымрэ щытекIуэри, гъэ къакIуэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и гуп нэхъыщхьэм щыджэгуну Iэмал ягъуэтащ Прохладнэм и «Энергетик»-мрэ Налшык и «Спартак-Д»-мрэ.
  • Кубокхэми папщIэ зэпеуэхэр гуащIащ. КъБР-м и Iэтащхьэм и цIэкIэ ягъэувам щытекIуащ Бахъсэн и «Автозапчасть»-р, республикэм ФутболымкIэ и федерацэм ейр Iэрыхьащ Налшык и «Спартак-Д».
  • Ветеранхэми топджэгур ягу пыкIыркъым. Илъэс къэс абыхэм ирагъэкIуэкI республикэ зэпеуэм мы гъэм бжьыпэр щаубыдащ Бахъсэн и «Эталон»-м щыджэгухэм. Ардыдэхэращ кубокри зыIэрыхьар.
  • ЩIалэгъуалэм я деж пашэныгъэр щиубыдащ «Налшыкым». Футбол школхэм я гъэсэнхэм я зэхьэзэхуэм щытекIуащ Прохладнэм щыщхэр.
  • Зэщхьэщыхауэ саугъэт щхьэхуэхэр хуагъэфэщащ зэхьэзэхуэхэр щекIуэкIа гуп къэс (псори зэхэту 9 хъурт) нэхъыфIу къыщалъыта тренерхэм, гъуащхьэтетхэм, гъуащхьэхъумэхэм, гъуащхьэхъумэныкъуэхэм, гъуащхьауэхэм, командэхэм мылъкукIэ нэхъ закъыщIэзыгъэкъуахэм.
  • Хьэтау Ислъам.