ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Республикэм и зыужьыныгъэм теухуа зэIущIэ

2018-11-08

  • Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым щыIэ Матовников Александр дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ ди республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм теухуа зэIущIэ.

  • къыбгурыIуэн папщIэ муниципальнэ щIыналъэхэм я Iуэху зыIутым щыгъуазэ зыщIыпхъэу къызолъытэ. Аращ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм иджырей си къэкIуэгъуэм Май муниципальнэ районым сыкIуэу цIыхухэм я псэукIэм сыщIеплъар, IуэхущIапIэ зыбжанэ къыщIызыхэскIухьар. Апхуэдэ лэжьыгъэм дэ адэкIи пытщэнущ», — зэIущIэр къыщызэIуихым жиIащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэм.
  • ЗэIущIэм щедэIуащ КъБР-м цIыхухэр егъэджэнымкIэ, щIэныгъэмкIэ, щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министрым и къалэнхэр зыгъэзащIэ Къумыкъу Iэуес, КъБР-м узыншагъэр хъумэным-кIэ и министр Хъубий Мурат, Май муниципальнэ районым и щIыналъэ администрацэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзащIэ Саенкэ Татьянэ, Тэрч къэзакъыдзэ зэгухьэныгъэм и Тэрч-Балъкъ окружной къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Любуня Николай сымэ ящIа докладхэм.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек къэралым и унафэщIым и полномочнэ лIыкIуэм фIыщIэ хуищIащ муниципальнэ районым щыпсэухэмрэ абы и унафэщIхэм-рэ зэрызахуигъэзам, а щIыпIэм щыIэ гугъуехь пыухыкIахэр зэрызэхигъэкIам папщIэ.
  • ЗэIущIэм и кIэухым абы кърихьэлIа унафэщIхэм гу лъаригъэтащ муниципальнэ, щIыналъэ IэнатIэхэм щылэжьэфыну цIыху ныбжьыщIэхэр къыхэхын зэрыхуейм.