ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2018-11-08

 • ЩэкIуэгъуэм и 8, махуэку
 • КВН джэгукIэм и дунейпсо махуэщ. 1961 гъэм Москва и телевиденэм къигъэлъэгъуащ КВН программэм и япэ нэтыныр. Абы тращIыхьауэ, 2001 гъэ лъандэрэ къэрал зыбжанэм щагъэлъапIэ КВН-м и махуэр.
 • ФIагъым и дунейпсо махуэщ
 • Радиологием и дунейпсо махуэщ
 • Баку и метром и лэжьакIуэхэм я махуэщ
 • Къэзахъстаным щагъэлъапIэ статистикэм и махуэр
 • Китайм и журналистхэм я махуэщ

 • 1895 гъэм Баварием щыщ нэмыцэ физик Рентген Вильгельм Конрад къихутащ цIыхум и Iэпкълъэпкъым «зэпхрыплъыф» нур телъыджэхэр, иужькIэ «рентген бзийхэр» зыфIащар.
 • 1917 гъэм Советхэм я II Урысейпсо съезд зэхэтащ. Абы хэIущIыIу щащIащ къэрал унафэр дяпэкIэ Советхэм зэращIынур, апхуэдэуи къыщащтащ мамырыгъэм, щIым ятеухуа декретхэр, къыщызэрагъэпэщащ ЦIыхубэ Комиссархэм я Совет, Ленин Владимир и пашэу.
 • 1943 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм и Президиумым и унафэкIэ ягъэуващ «ТекIуэныгъэ» орденымрэ ЩIыхь орденым и нагъыщищымрэ.
 • УсакIуэ, джэгуакIуэ, Ленин орденыр зрата ХьэхъупащIэ Амырхъан къызэралъхурэ илъэси 136-рэ ирокъу.
 • УФ-м щIыхь зиIэ и артист Жыгун Тимэ къызэралъхурэ илъэси 104-рэ ирокъу.
 • Дзэ къулыкъущIэ, Совет Союзым и маршал, къэралым зыхъумэжыныгъэмкIэ и министру щыта Язов Дмитрий и ныбжьыр илъэс 94-рэ ирокъу.
 • Педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик, АР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Шорэ Ибрэхьим къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 • Совет актёр, СССР-м и цIыхубэ артист Борисов Олег къызэралъхурэ илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь Щауэ Iэхьед къызэралъхурэ илъэс 86-рэ ирокъу.
 • Франджы актёр, режиссёр цIэрыIуэ Делон Ален и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирокъу.
 • Нидерландхэм щыщ футболист, УФ-м футболымкIэ и командэ къыхэхам и тренер нэхъыщхьэу щыта, Урысейм щIыхь зиIэ и тренер Хиддинк Гус и ныбжьыр илъэс 72-рэ ирокъу.
 • Политик, жылагъуэ лэжьакIуэ, МАТР-м и академик Жаным Руслан и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Урысей актёр, УФ-м и цIыхубэ артист Меньшиков Олег и ныбжьыр илъэс 58-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 11 — 14, жэщым градуси 2 — 3 щыхъунущ.
 • ЩэкIуэгъуэм и 9, мэрем
 • Фашизмэм, расизмэм, лъэпкъ зэхэгъэж щIыным япэщIэтыным и дунейпсо махуэщ
 • Радиацэм пэщIэтыным хуэунэтIа акцэхэм я дунейпсо махуэщ
 • Украинэм щагъэлъапIэ я тхыбзэмрэ я бзэмрэ я махуэр
 • Азербайджан Республикэм и лъэпкъ ныпым и махуэщ
 • 1940 гъэм СССР-м унафэ къыщащтащ курыт школхэм хамэ къэралыбзэхэр щегъэджыным теухуауэ.
 • 1989 гъэм Германием и къалащхьэ Берлин илъэс куэдкIэ зэпызыгъэщхьэхукIыу щыта блыныр къутэн щIадзащ.
 • 2000 гъэм Урысейм IэщэкIэ ЗэщIэузэда и Къарухэм къулыкъу щызыщIэхэм я бжыгъэр цIыху мин 600-кIэ гъэмэщIэным теухуа унафэ къащтащ.
 • Урыс тхакIуэ цIэрыIуэ Тургенев Иван къызэралъхурэ илъэс 200 ирокъу.
 • Уэрэд 400-м щIигъу зытха композитор цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артисткэ, Социалист Лэжьыгъэм и ЛIыхъужь, СССР-м и Къэрал саугъэтыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща Пахмутовэ Александрэ и ныбжьыр илъэс 89-рэ ирокъу.
 • Адыгей усакIуэ Хьэлэш Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • УФ-м и цIыхубэ сурэтыщI, КъБР-м щIыхь зиIэ и сурэтыщI, Красноярск дэт художественнэ институтым и профессор, РАХ-мрэ ЩIДАА-мрэ я академик Пащты Герман и ныбжьыр илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Совет шахматист, дунейм и чемпион Таль Михаил къызэралъхурэ илъэс 82-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уэфIу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 11 — 15, жэщым градуси 3 — 4 щыхъунущ.