ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейм и набдзэ  къудейкъым

2018-11-08

  • Лъэпкъ щэнхабзэм и зыужьыныгъэр куэдкIэ елъытащ абы цIыхухэм хуащI пщIэмрэ лъытэныгъэмрэ.

  • Къуажэдэсхэм я щэнхабзэ къэухьым зрагъэужьыну зэфIагъэкI лэжьыгъэхэмкIэ республикэ псом щыпэрыту къэплъытэ хъунущ Кэнжэ къуажэм дэт Щэнхабзэ уардэунэр. Тхыдэ, гъэсэныгъэ, узэщIыныгъэ, ущииныгъэ, литературэ унэтIыныгъэхэмкIэ, нэгъуэщI Iуэхугъуэ куэдымкIэ абы щызэхаублэ дауэдапщэхэм щIыналъэр къэгъэнауэ, республикэпсо мыхьэнэ щаIэр мащIэкъым. Ауэ щыхъукIи абы и лэжьакIуэхэм къызэрагъэпэщ Iуэхум гууз-лыуз зэрыхуаIэр зыхэпщIэу, дэтхэнэ зы зэхыхьэри гуимыхуж зэращIыным хущIокъу. Щхьэхуэу я цIэ къисIуэну сыхуейт ЩэнхабзэмкIэ уардэунэм и унафэщI Мамий Заретэрэ абы и къуэдзэ Балэ Людмилэрэ. «ЗэIусэм псэ халъхьэ», — жыхуаIэм хуэдэщ мы бзылъхугъитIым я дуней тетыкIэри я лэжьэкIэри. Иужьрей илъэс зыбжанэм ахэр зи унафэщI унэм щекIуэкIа Iуэхухэм я хъыбарыфI зэхэзымыха щыIэу къыщIэкIынкъым. КIуэ- аракъэ, уи лэжьыгъэр фIыуэ плъагъумэ, сытри зэбгъэхъулIэфынущ!
  • ХъыджэбзыпIэ иувэ пщащэхэм къахуэмыгъэсу илъэс къэс зэжьэ «Адыгэ пщащэ» зэпеуэр ди деж щрагъэкIуэкIыну къыхэзылъхьари, ар гъащIэм хэзыпщари зи гугъу сщIы бзылъхугъэхэрщ. Пщащэ щэныфIэр, гъэсэныгъэ зыхэлъыр, Iэдэбыр, жаныр, IэпэIэсэр, зэфIэкI хэха зыбгъэдэлъыр къыхэпхыну, дауи, тыншкъым, ауэ ахэр тегушхуащ икIи щыуа-къым. ЩIыналъэ зэпеуэу къежьар республикэпсо зэхьэзэхуэ хъужауэ, зы илъэсым нэхърэ адрейм нэхъ ину Iэтауэ къызэрагъэпэщ. Езыхэм къызэрыджаIамкIэ, зэман къэблагъэм «Адыгэ щауэ» зэпеуи зэхаублэну я мурадщ. Зи мыхьэнэр лъагэ апхуэдэ зэхыхьэхэр я мащIэкъым а гуп дахэм. Абыхэм яхузэфIокI нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ зэIуагъащIэу зэрагъэпсэлъэн, жылагъуэр зыгъэгузавэхэм ятеухуауэ я Iуэху еплъыкIэр къыщрагъэIуэтэн. Псалъэм папщIэ, иджыблагъэ лъэпкъыбзэхэм ехьэлIа псалъэмакъ щхьэпэ къаIэтащ. Бзэм къэрал мыхьэнэ иIэу гъэувыным, ар ди щIэблэм яIурылъу къэгъэтэджыным хуэунэтIа акъыл зэхэдзэ ящIащ.
  • КъищынэмыщIауэ, мы гъэм абыхэм гукъинэжу ирагъэкIуэкIащ КъардэнгъущI Зырамыку къызэралъхурэ илъэси 100 зэрырикъум теухуа пшыхь, ХьэпцIэ Ратмир папщIэ къызэрагъэпэща псапащIэ концертыр, Нало Заур къызэралъхурэ илъэс 90 щрикъум абы и цIэкIэ усэ еджэнымкIэ зэпеуэр, Адыгэхэм я щыгъуэ-щIэж махуэм хуэгъэпса дауэдапщэр, Къафэм и дунейпсо махуэм ирихьэлIэу «БжэIупэджэгу» зэхыхьэр, нэгъуэщI куэди.
  • Къуажэр зэхыхьэмэщ щызэрыубыдри, щызэрыIыгъри. Абы и лъэныкъуэ-кIэ кэнжэдэсхэм уащIехъуэпсэн куэд ябгъэдэлъщ икIи щызэхыхьэр хьэгъуэлIыгъуэхэмрэ гузэвэгъуэхэмрэ я закъуэкъым, пIащIэу автобус къэувыIэпIэм щызэпадзыж «зэщIэущIэ Iэмалыншэхэракъым» — IэмалыфI яIэщ псэ къулеигъэ къызыхахыну зэIущIэ щхьэпэхэм кIуэну, нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ яхэлъ гъэсэныгъэмрэ хабзэмрэ къагъэсэбэпыну. А псом уегупсыса иужьщ къыщыбгурыIуэр а къуажэм и щэнхабзэ дунейм и бжьыпэр зыIэщIэлъ цIыхубзитIыр а Iуэхум щIыхуэгумыгъуэри, апхуэдиз къару щIытрагъэкIуадэри.
  • «Дэтхэнэ щэнхабзэми и лъабжьэр къыщежьэр езы цIыхум дежщ»,- псалъэ пэжхэр Экзюпери Антуан де Сент зыхужиIар Мамий Заретэрэ Балэ Людмилэрэ хуэдэхэрщ. Абыхэм я лэжьыгъэм хуаIэ гу къабзагъэмрэ гукъыдэжымрэ зи фIыгъэр я гущIэм щызэрытIэпIыкI адыгагъэ нэсымрэ, абы и лъэхъцхэм гулъ яхуэхъу щэнхабзэ зэхэщIыкIымрэщ, Тхьэм хущIигъэхьэ!
  • Щомахуэ Залинэ.