ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Тхыдэм щыяпэ дыдэу

2018-11-08

  • Урысейм и дыщэ гъэтIылъыгъэхэр тонн минитIым щIигъуащ.

  • Мы гъэм и ещанэ кварталым УФ-м зыIэригъэхьащ дыщэ тонн 92,9-рэ. Тхыдэм щыяпэу ди къэралым тонн минитIым щIигъу иIэ хъуащ — ар апхуэдэ дунейпсо гъэтIылъыгъэ псоми я процент 17-м щIегъу. 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 1-м зэрыщытамкIэ, дэ диIэт дыщэ тонн мини 2-рэ 36,3-рэ. Ар ехъулIэныгъэшхуэщ.
  • Абы щыгъуэми, дэ жыджэру дыкъыпокI США-м и къэрал облигацэхэм. 2010 гъэм Урысейм а тхылъымпIэ лъапIэхэм доллар меларди 176-рэ хэлъамэ мы илъэсым и бжьыхьэм а бжыгъэр доллар мелард 14-кIэ нэхъ мащIэ хъуащ.
  • Белджылыщ Урысейм ахъшэхэр нэхъ шынагъуэншэу хъума зэрыхъуну щIыкIэхэр къызэрилъыхъуэр. ИтIанэ США-ми, нэгъуэщIхэми къытхуагъэув санкцэхэр къытфIэIухунукъым.
  • Дунейпсо дыщэ советым къызэрилъытэмкIэ, УФ-м щIышылэм къыщыщIэдзауэ дыщэ тонни 148,4-рэ къищэхуащ. Ар нэгъабэ и апхуэдэ зэманым елъытауэ процент 22-кIэ нэхъыбэщ.
  • ЩIыдгъужынщи, иджы илъэс етIуанэ хъуауэ дунейм дыщэ нэхъыбэ щызыщэр Венесуэлэрщ.