ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-11-07

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм кадрхэм ятеухуа
 • и «ЛъагапIэщIэ» проектым и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • IэщIагъэлI акъылыфIэхэр гъэбелджылын, абыхэм я зэфIэкIым зегъэужьын, ядэIэпыкъун, пашэу, унафэщIу щытыным хуэгъэсэн, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэрал властым и органхэр, щIыпIэ унафэр зезыгъакIуэ органхэр, республикэм и къэрал IуэхущIапIэхэр кадрхэмкIэ къызэрызэгъэпэщар егъэфIэкIуэн мурадкIэ унафэ сощI:
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм кадрхэм ятеухуа и «ЛъагапIэщIэ» проектыр гъэзэщIэным 2018 гъэм щIэдзэн.
 2. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и Администрацэм хуэгъэувын Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм кадрхэм ятеухуа и «ЛъагапIэщIэ» проектыр гъэзэщIэнымкIэ лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщыныгъэ и лъэныкъуэкIэ зэтригъэувэну.
 3. Мы Указым къару егъуэт официальнэу къыщытрадза махуэм щегъэжьауэ.
 •       Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
 •       Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ
 •       зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 1-м
 • №172-УГ