ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ГуфIэгъуэр зэдаIэт

2018-11-07

  • 2005 гъэм щэкIуэгъуэм и 4-м къыщыщIэдзауэ илъэс къэс ягъэлъапIэ Лъэпкъ зэкъуэтыныгъэм и махуэр.

  • Абы теухуа гуфIэгъуэ зэхыхьэ щекIуэкIащ Бахъсэн къалэми. ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэ ЩэнхабзэмкIэ унэм и гупэм къыщызэрагъэпэща Iуэхум хэтащ Бахъсэн къалэм и щIыпIэ администрацэм и Iэтащхьэм и къуэдзэ Къардэн ФатIимэ, къалэ унафэщIхэр, IуэхущIапIэхэм я лIыкIуэхэр, еджакIуэхэр, нэгъуэщIхэри.
  • Къызэхуэсахэм я нэгу зрагъэужьащ Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Ингуш Республикэмрэ щIыхь зиIэ я артист Зеущэ Iэуес, уэрэджыIа- кIуэ цIэрыIуэ Бэч Азэмэт, КъБР-м и Музыкэ театрым и солистхэу Холамханов Къайсынрэ КъуэщIысокъуэ Роксанэрэ, дунейпсо зэхьэзэхуэ куэдым щытекIуа Гаев Тахир, «Ридадэ» цIыхубэ ансамблым, Апэнэсхэ Ибрэхьимрэ Джульеттэрэ, Бахъсэн къалэм и къэфакIуэ гупхэм.
  • БАЛЪКЪЫЗ Iэминэ.