ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэ

2018-11-07

 • ЩэкIуэгъуэм и 7, бэрэжьей
 • 1917 гъэм екIуэкIа Жэпуэгъуэ революцэшхуэм и махуэщ
 • 1918 гъэм Совет Урысейм япэ маркэхэр къыщыдагъэкIащ.
 • 1928 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэрым лэжьэн щыщIидзащ Акъбащ ГЭС-м.
 • 1941 гъэм Москва и Утыку Плъыжьым Дзэ Плъыжьым и парад щекIуэкIащ. Полкхэр абы икIри, занщIэу зауэм Iухьауэ щытащ.

 • Франджы физик, химик цIэрыIуэ, Нобель и саугъэтыр тIэунейрэ зыхуагъэфэща Склодовская-Кюри Марие къызэралъхурэ илъэси 151-рэ ирокъу.
 • Совет тхакIуэ, «Чапаев» роман цIэрыIуэр зи IэдакъэщIэкI Фурманов Дмитрий къызэралъхурэ илъэси 126-рэ ирокъу.
 • Совет актрисэ, РСФСР-м и цIыхубэ артисткэ Зелёная Ринэ къызэралъхурэ илъэси 116-рэ ирокъу.
 • Совет актёр, РСФСР-м и цIыхубэ артист Милляр Георгий къызэралъхурэ илъэси 115-рэ ирокъу.
 • Адыгей усакIуэ ЕхъулIэ Сэфар къызэралъхурэ илъэси 103-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, журналист ЩоджэнцIыкIу Нурий къызэралъхурэ илъэс 94-рэ ирокъу.
 • Техникэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъМУ-м и профессор, УФ-ми КъБР-ми щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ Быгуэ Хьэзрэталий къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, УФ-м щэнхабзэмкIэ щыхь зиIэ и лэжьакIуэ Къэжэр Пётр къызэралъхурэ илъэс 83-рэ ирокъу.
 • УсакIуэ, журналист, жылагъуэ лэжьакIуэ Джэдгъэф Борис и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • АР-м и япэ президент, экономикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор, ЩIДАА-м и академик Джарым Аслъэн и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • УэрэджыIакIуэ, УФ-м щIыхь зиIэ и артист, АР-м и цIыхубэ артист Анзорыкъуэ Чеслав и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, тхыдэдж Бейтыгъуэн Сэфарбий и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 • «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 6 — 8, жэщым градуси 2 — 3 щыхъунущ.