ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Хэкупсэхэр ягъасэ

2018-11-07

  • Хабзэ хъуауэ, Мэлбахъуэ Тимборэ и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ къэрал библиотекэм усэ къеджэнымкIэ зэпеуэ гъэщIэгъуэнхэр къыщызэра-гъэпэщ, махуэшхуэхэм е усакIуэ цIэрыIуэхэр къыщалъхуам ирихьэлIэу. Апхуэдэщ иджыблагъэ абы щекIуэкIа «Диалог времени: комсомольцы-добровольцы» зэпеуэр. Ар теухуауэ щытащ Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ-р) илъэси 100 зэрырикъум. Зэхьэзэхуэр къызэрагъэпэщащ библиотекэм игъэзащIэ «Дети XXI века — Дети Света» проектым хыхьэу.

  • Библиотекэм щагъэуващ «Комсомол, ты в памяти моей» тхылъ дапхъэр. Абы телът комсомолым теухуа тхылъхэр, газетхэмрэ журналхэмрэ къытехуауэ щыта тхыгъэхэр, сурэтхэр.
  • Зэхьэзэхуэр къыхэзылъхьахэм я мурадыр щIэб-лэр хэкупсэу, лъэпкъ зэхэгъэж ямыщIу къэгъэхъунырщ, усыгъэм и щапхъэ нэхъыфIхэм щIэпIыкIынырщ, зэфIэкI зиIэ ныбжьыщIэхэмрэ щIалэгъуалэмрэ ядэIэпыкъунырщ, художественнэ творчествэм дегъэхьэхынырщ.
  • Зэхыхьэр щыщIидзэм ныбжьыщIэхэр ирагъэплъащ документхэр зи лъабжьэ фильмхэм щыщ пычыгъуэхэм, сурэтхэм, комсомолецхэм ятеухуа уэрэдхэм ирагъэдэIуащ, щыгъуазэ ящIащ ВЛКСМ-м и тхыдэм.
  • Зэпеуэм я зэфIэкI щеплъыжыну ирагъэблэгъат илъэси 7-м щыщIэдзауэ илъэс 20 хъу еджакIуэхэм-рэ студентхэмрэ. Ахэр зэхьэзэхуащ комсомолым теухуа усэ къеджэнымкIэ, езыхэм комсомолым теухуауэ я Iэдакъэ къыщIэкIахэр жаIэнымкIэ. НыбжьыщIэхэр гъэхуауэ къеджащ усакIуэ пажэхэу КIыщокъуэ Алим, Кулиев Къайсын, ЩоджэнцIыкIу Iэдэм сымэ, нэгъуэщIхэми я Iэдакъэ къыщIэкIахэм ящыщу нэхъыфIу ялъагъу усэхэм.
  • Зэпеуэм и къэпщыта- кIуэ гупым и унафэщIу щытащ КъБР-м и Жылагъуэ палатэм хэт Джэш ФатIимэ, абы и къуэдзэт Лъэпкъ библиотекэм и щIэныгъэ секретарь, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Подрезовэ Ольгэ. КъэпщытакIуэ гупым хагъэ-хьащ Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтым актёр IэзагъэмкIэ и кафедрэм и унафэщI, актрисэ Балъкъэр Тамарэ, библиоте-кэм и къудамэхэм я унафэщIхэу Вэрокъуэ Майерэ КIуж Заремэрэ, егъэджакIуэхэу Зэкъей Мадинэ, Прокудинэ Наталье, Хьэгъэс Таисэ, КъБР-м ЕгъэджэныгъэмкIэ, щIэныгъэмрэ щIалэгъуалэм я IуэхухэмкIэ и министерствэм Iуэхугъуэ куэд щызэфIах и центрым и къудамэм и унафэщI Къарэ Ратмир, «Заман» газетым и журналист Мусукаевэ Сэкинат, КъБР-м и Журналистхэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Шаваевэ Разият, КъБР-м Тхылъыр фIыуэ зылъагъухэм я зэгухьэныгъэм и унафэщI Шинкарёвэ Наталье сымэ.
  • Зэпеуэр щиухым абы пашэ щыхъуахэр ягъэпэжащ. Зэхьэзэхуэм хэта псоми щIыхь тхылъхэр иратащ.
  • ТЕКIУЖЬ Заретэ.