ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гум имыкIыж лъэхъэнэм теухуа уэрэдхэр

2018-11-07

  • Бахъсэн къалэм ЩэнхабзэмкIэ и унэм мы махуэхэм щекIуэкIащ комсомол-щIалэгъуалэ уэрэдхэм я фестиваль. Ар къызэрагъэпэщащ Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ-р) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ.

  • — Ди хэкум и тхыдэм хэлъхьэныгъэфI хуэзыщIа, совет щIалэгъуалэ зыбжанэм я гъащIэ школ хъуа зэгухьэныгъэр къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъур жэпуэгъуэм и 29-м ягъэлъэпIащ, — жиIащ Бахъсэн къалэ округым и комсомолецхэм я ветеран-хэм я Советым и унафэщI Зеущэ Хьэмид фестивалыр къыщызэIуихым. — Комсомолецхэм ди къэралым и зыужьыныгъэм хэлъхьэныгъэшхуэ хуащIащ, хэкур егъэфIэкIуэным щIалэгъуалэм я къарурэ гуащIэрэ ирахьэлIащ. Абыхэм я фэеплъу мы зэпеуэр къызэдгъэпэщащ. Зэхьэзэхуэм хэтхэм, ахэр зи нэIэм щIэт музыкэ унафэщIхэм фIыщIэ фхуэфащэщ, зэхыхьэм фыкъызэрыпэджэжам папщIэ.
  • Бахъсэн къалэ округым зэфIэкI зыбгъэдэлъ и ныбжьыщIэхэр «УэрэджыIакIуэхэр», «УэрэджыIа- кIуэ гупхэр» унэтIыныгъэхэм щызэпеуащ комсомолым теухуа уэрэдхэр жыIэнымкIэ. КъэпщытакIуэ гупым хэтахэм нэхъ Iэзэхэр къалъытащ.
  • «УэрэджыIакIуэхэр» унэтIыныгъэм Гран-при саугъэтыр щыхуагъэфэщащ Бахъсэн къалэм и курыт школ №4-м и еджакIуэхэм. Япэ увыпIэр лъагъэсащ Бахъсэн къалэм и курыт школ №3-м щеджэ Шыбзыхъуэ Алинэ. ЕтIуанэ хъуащ Бахъсэн къалэм и ку- рыт еджапIэ №1-м щIэс Проштовэ Виолэ. Ещанэр хуагъэфэщащ Бахъсэн къалэм и курыт школ №5-м и еджакIуэ Шагъырбей Елдар.
  • «КъэфакIуэ гупхэр» унэтIыныгъэм япэ увыпIэр къыщихьащ Бахъсэн къалэ округым и курыт школ №4-м и гупым. ЕтIуанэр зэдагуэшащ Бахъсэн къалэм и курыт еджапIэхэу №№9-мрэ 3-мрэ я еджакIуэхэм. Ещанэр лъагъэсащ Бахъсэн къалэм и ку- рыт еджапIэхэу №№6-мрэ 8-мрэ къикIа ныбжьыщIэ-хэм.
  • Балъкъыз Iэминэ.