ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-11-07

  • Исуп (ХьэфIыцIэ) Зулифэтрэ
  • Шыгъушэ (ХьэфIыцIэ) Динэрэ
  • мы махуэхэм илъэс бжыгъэ дахэ
  • зэрырикъур ягъэлъапIэри, дохъуэхъу
  •  ПщIэ зыхуэтщI, фIыуэ тлъагъу зэшыпхъухэм, анэ гумащIэхэм, быныр зыгъэгушхуэу щIэблэр зыущийхэм ныбжь дахэ фызэрынэсар фогъэлъапIэри, фи махуэшхуэхэмкIэ дынывохъуэхъу! Фи гъащIэр кIыхьу, фи щIыхьыр ину, фи лъабжьэр быдэу, фыузыншэу, фи гум илъым фи лъэр лъэIэсу, хъуэхъуу къыфхужаIэр къыфлъысу, фи дунейр дахэрэ дэрэжэгъуэр фи куэду, бынхэмрэ абыхэм къатепщIыкIыжахэмрэ я ехъулIэныгъэм, я насыпым фи гур дыхэхъуэу, фи нэгум кърих нурыр, фи гум илъ хуабагъыр мыкIуэщIу, фи пщIэр лъагэрэ дывдэгушхуэу, фи унагъуэр къыфкъуэту, гъащIэм гу щыфхуэну ди гуапэщи, дунейм куэдрэ Тхьэм фытригъэт.
  • Фи Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ.