ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Гъубжокъуэ Болэт ящыгъупщэнукъым

2018-11-07

  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и щэнхабзэм хэщIыныгъэ ин игъуэтащ. И ныбжьыр илъэс 87-м иту дунейм ехыжащ балетмейстер-режиссёр, КъБР-м и Музыкэ театрым и балетмейстер нэхъыщхьэу илъэс зыбжанэкIэ лэжьа Гъубжокъуэ Болэт.

  • Ди республикэм щыщу япэ дыдэу балетмейстер-режиссёр IэщIагъэмкIэ щIэныгъэ нэхъыщхьэ зэзыгъэгъуэтар, оперэ, балет спектаклхэр зыгъэувар, Москва къалэм, Якутием, ди щIыналъэм я композиторхэм макъамэхэр зыщIалъхьа балет сценарийхэр зи Iэдакъэ къыщIэкIар Гъубжокъуэ Болэтщ. Абы балетмейстер-режиссёр IэщIагъэм теухуауэ япэ лъэбакъуэ щичар ГИТИС-м щыщеджам щыгъуэщ. Якутием и къэрал Музыкэ театрым абы щигъэуват Польшэм щыщ композитор Монюшкэ Станислав и «Галька» оперэр. Абы фIыуэ къехъулIат и диплом лэжьыгъэри — Штраус Иоганн и «Голубой Дунай» балетыр.
  • ГИТИС-р къиуха нэужь, Якутием и Музыкэ театрым балетмейстер нэхъыщхьэу щылэжьащ Болэт. Абы щIэрыщIэу игъэуващ «Чурумчуку» якут лъэпкъ балетыр, Москва и композитор Литинский Генрих и гъусэу игъэхьэзыра «Алый платочек» балетыр. ИлъэсиплIкIэ абы щылэжьауэ, КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм и лъэIукIэ, Гъубжокъуэм Музыкэ театрым къигъэзэжащ. ХьэхъупащIэ Хьэжбэчыррэ ПащIэ Ахьмэдрэ зэдагъэува «Свадьба Фигаро» оперэм хэт къафэхэр зыгъэхьэзырар Гъубжокъуэ Болэтщ. Абы и гуащIэ хэлъщ «Приглашение к танцу», «Болеро», «Барышня и хулиган», «Доктор Айболит», «Тропою грома», «Муха-цокотуха», «Волшебный сон» балетхэм.
  • Балетхэм къадэкIуэу, Гъубжокъуэ Болэт къафэ теплъэгъуэхэр щигъэуващ «НыбжьыщIэ гвардие», «Мадинэ», «Искатели жемчуга» оперэхэм, «Цыганская любовь», «Чёрный дракон», «Сильва» опереттэхэм, «Шамхьун и фызышэ», «Кавказская племянница», «Улыбнись, Света», «Заколдованный дом», «Буратино», «Белоснежка и семь гномов», «Золушка» макъамэ спектаклхэм, «Дахэнагъуэ», «Разлом», «Мурат» драмэ спектаклхэм.
  • Театрым и сабий репертуарым хыхьэ «Доктор Айболит» балетым нэхъапэхэм, ди къэралым и мызакъуэу, хамэ къэралхэми щIэупщIэрэ щIэблэм я гъэсэныгъэм ехьэлIа мыхьэнэрэ яIащ.
  • Щэнхабзэмрэ гъуазджэмкIэ колледжым къафэмкIэ и къудамэм и унафэщIу Гъубжокъуэ Болэт илъэс куэдкIэ лэжьащ, Музыкэ театрым, республикэм ЩэнхабзэмкIэ и унэхэм я лэжьакIуэхэр, щIыналъэм и къэфакIуэ гупхэм я унафэщIхэр игъэхьэзыру. Абы и Iэдакъэ къыщIэкIащ «Крепость Шамая», «Мадинэ», «Тропинка», «Волшебный сон» либреттэхэм я балет сценарийхэр.
  • И Iыхьлыхэм, благъэхэм, ныбжьэгъухэм, лэжьэгъухэм ягу щIыхьащ КъБР-м и КъэфакIуэхэм я советым и унафэщI къалэныр езы- хьэкIа, лъэпкъ къафэхэр къэгъэщIэрэщIэжыным, зегъэужьыным, хъумэным теухуауэ илъэс зыбжанэкIэ жылагъуэ лэжьыгъэшхуэ езыгъэкIуэкIа Гъубжокъуэ Болэт дунейм зэрехыжар. КъБР-м и щэнхабзэм зезыгъэужьа цIыхуу ар тхыдэм къыхэнэнущ.
  • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэр, КъБР-м и Музыкэ театрыр,
  • Кавказ Ищхъэрэм ГъуазджэхэмкIэ и къэрал институтыр,
  • Дунейпсо, Къэбэрдей Хасэхэр.