ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Лъэмыжыр  къызэIуахыж

2018-11-03

  • «Кавказ» гъуэгу управленэ» федеральнэ кIэзонэ IуэхущIапIэм     и IэщIагъэлIхэмрэ лэжьакIуэхэмрэ зэгъэпэщыжын яухащ «Кавказ» автомобиль гъуэгум и 443-нэ километрым хуэзэу Шэджэм псым телъ ищхъэрэ лъэмыжыр.

  • Гъуэгу лэжьакIуэхэм мазищым къриубыдэу метр 70-м нэблагъэ гъуэгущIэ яухуэри, пIалъэкIэ тралъхьа лъэмыжым автомашинэхэр икI хъууэ ящIащ. Абы иужькIэ псым зэраныгъэшхуэ зрита лъэмыжым и лъакъуэхэр щIэуэ ягъэжащ, зыхуэфащэ щIэгъэкъуэнхэр ягъэуващ, лъэмыжым и лъэныкъуитIри бетонкIэ ягъэбыдащ.
  • ЛъэмыжыщIэр къызэIуахыжынущ дызыхуэкIуэ илъэсым и пэщIэдзэм. А зэманым нэсыху псы лъэгур зэтес ящIынущ, лъэс икIыпIэхэр зыхуей хуагъэзэнущ, апхуэдэу лъэмыжым къежэх псыр зыгъэкъабзэ фильтрхэр ягъэувынущ, Шэджэм псым зыри зэран хуэмыхъун папщIэ.
  • Божко Александр.