ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Нобэрэ пщэдейрэ

2018-11-01

 • ЩэкIуэгъуэм и 1, махуэку
 • Урысей Федерацэм и Суд приставхэм я махуэщ
 • 1520 гъэм Магеллан и псы дэжыпIэр зэрыщыIэр къахутащ. Абы и бгъуагъыр километритIрэ метр щитIрэ къудейщ зэрыхъур, ауэ Америкэ Ипщэмрэ Огненная Земля щIыналъэмрэ зэпегъэщхьэхукI.
 • 1800 гъэм США-м и унафэщIхэм ящыщу япэу Адамс Джон Iэпхъуащ президентхэм я хэщIапIэщIэм — иджыпсту ахэр Унэ ХужькIэ зэджэм.

 • 1857 гъэм Урысейм япэ   пощт маркэр къыщыдагъэкIащ. Абы щхьитI зыфIэт бгъэм и сурэт тетт, и уасэр кIэпIейкIипщIт.
 • 1897 гъэм Турин дэт университетым и студентхэм къы-зэрагъэпэщащ «Ювентус» (Италие) футбол командэр. Иджы ар дуней псом щыцIэрыIуэ клуб лъэщщ.
 • 1899 гъэм «Варяг» кхъухьыр тенджызым япэу техьащ.
 • 1922 гъэм Налшык парт школ къыщызэIуахащ.
 • 1936 гъэм Налшык Урыс драмэ театр къыщызэIуахащ.
 • 1938 гъэм япэу ягъэунэхуащ Хэку зауэшхуэм и зэманым цIэрыIуэ дыдэ хъуауэ щыта «Катюша» Iэщэм и къарур.
 • 1941 гъэм США-мрэ Канадэмрэ я зэхуакум, Ниагарэ псыкъелъэм щхьэщыту, лъэмыж къыщызэIуахащ. Абы лэгъупыкъу лъэмыжкIэ йоджэ.
 • 1993 гъэм Европэ зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ. Иджыпсту абы къэрал 27-рэ хохьэ.
 • 1997 гъэм «Культура» телеканалым лэжьэн щIидзащ.
 • Дзэ, къэрал къулыкъущIэ, Урысейм и лъэпкъ лIыхъужь Пожарский Дмитрий къызэралъхурэ илъэс 440-рэ   ирокъу.
 • Урыс шахматист, дунейм шахматхэмкIэ и 4-нэ чемпион Алёхин Александр къызэралъхурэ илъэси 126-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ, Ленин саугъэтым, СССР-м, РСФСР-м я Къэрал саугъэтхэм я лауреат Кулиев Къайсын къызэралъхурэ илъэси 101-рэ ирокъу.
 • Къэрал, жылагъуэ лэжьакIуэ, щIэныгъэлI, УФ-м щIыхь зиIэ и экономист ГуэбэщIыкI Жантемыр и ныбжьыр илъэс 80 ирокъу.
 • Медицинэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор Шыгъушэ Хьэсэн къызэралъхурэ илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык уфауэ щыщытынущ, уэшх къыщешхынущ. Хуабэр махуэм градуси 8 — 9, жэщым градуси 7 — 8 щыхъунущ.
 • ЩэкIуэгъуэм и 2, мэрем
 • Журналистхэм щIэпхъаджагъэ якIэлъызезыхьахэр жэуапым емышэлIэныр яхуэмыдэным и дунейпсо махуэщ
 • 1721 гъэм Пётр Езанэр Урысейм и император хъуащ.
 • 1894 гъэм къэрал унафэр IэщIалъхьащ Урысейм и иужьрей император Николай ЕтIуанэм.
 • 1937 гъэм, Октябрь революцэшхуэр илъэс тIощI щрикъум ирихьэлIэу, Кремлым и чэщанитхум щыщIагъэнащ налкъут плъыжьым (рубиным) къыхэщIыкIа вагъуэхэр.
 • 1938 гъэм СССР-м щыяпэу цIыхубзхэм Совет Союзым и ЛIыхъужь цIэр фIащащ. Кхъухьлъатэзехуэхэу Гризодубовэ Валентинэ, Расковэ Маринэ, Осипенкэ Полинэ сымэ Москва щежьэри, къемытIысэхыу КъуэкIыпIэ Жыжьэм нэс лъэтауэ щытащ. Абы папщIэ хуагъэфэщауэ арат а цIэ лъапIэр.
 • 1939 гъэм СССР-м и Совет Нэхъыщхьэм унафэ къищтащ КъухьэпIэ Белоруссиер Совет Союзым къыхэгъэхьэным теухуауэ, ар Белоруссие ССР-м гуэгъэхьауэ.
 • 1942 гъэм Къэбэрдей-Балъкъэр партизан гупыр Хьэбэз щыIэ нэмыцэ быдапIэм теуащ икIи хэщIыныгъэшхуэ иритащ.
 • 1942 гъэм Къэбэрдей бгылъагэ заповедникыр къызэрагъэпэщащ.
 • 2004 гъэм США-м и президенту етIуанэу хахащ Буш Джордж (нэхъыщIэр).
 • Композитор, цIэрыIуэ, УФ-м гъуазджэхэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат Молэ Владимир и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБКъУ-м и профессор, ЩIДАА-м и академик Бгъэжьнокъуэ Барэсбий и ныбжьыр илъэс 71-рэ ирокъу.
 • Геолого-минералогие щIэныгъэхэм я доктор, ЩIДАА-м и академик, Тыркумэным-             рэ УФ-мрэ щIэныгъэхэмкIэ щIыхь зиIэ я лэжьакIуэ  Абыкъу Лейлэ къыщалъхуа махуэщ.
 • УсакIуэ, «Адыгэ псалъэ» газетым и корреспондент Лъостэн Музэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Урысей фигуристкэ, УФ-м спортымкIэ щIыхь зиIэ и мастер, Урысейпсо зэпеуэхэм щэнейрэ, Европэ зэхьэзэхуэхэм тхуэнейрэ, дунейм тIэунейрэ щытекIуа, Олимп джэгухэм я чемпионкэ Тотьмянинэ Татьянэ и ныбжьыр илъэс 37-рэ ирокъу.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •    «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градуси 8 — 9, жэщым градуси 4 — 5 щыхъунущ.