ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ЗэгурыIуэр  мэунэ

2018-11-01

  • Аушыджэр къуажэм иджыблагъэ щызэIущIащ Хъуэт, Токумаев, Шыкъ, Левкин лъэпкъхэм я лIыкIуэхэр. Ахэр тепсэлъыхьащ лъэпкъ зэхущытыкIэхэр зэрырагъэфIэкIуэну щIыкIэм.

  • ЗэIущIэр иригъэкIуэкIащ Аушыджэр къуажэм и щIыпIэ администрацэм и унафэщIым и къуэдзэ Къардэн Альберт. Абы псом япэу къыхигъэщащ республикэм щекIуэкI политикэмрэ нэхъыжьхэм я Iущагъымрэ я фIыгъэкIэ псынщIэу зэрагъэужьыхар Гундэлэн къыщыхъуа Iуэхур. Къэпсэлъам жиIащ апхуэдэ Iуэхугъуэхэм къызэрагъэлъагъуэр лъэпкъхэм яку зэгурыIуэрэ ныбжьэгъугъэрэ дэлъыным гулъытэ хэха къэрал-ми ар зи къалэн щIэныгъэ IуэхущIапIэхэми хуащIын зэрыхуейр.
  • — ЕгъэджакIуэхэм ди къалэнхэм хыдобжэ, къызыхэкIа лъэпкъым е иIыгъ диным емылъытауэ, щIэблэр зым адрейм пщIэ хуищIу дгъэсэныр. Дэтхэнэ динми и лъабжьэр зыщ — гуапагъэ пщIэуэ дунейм утетынырщ. Апхуэдэ фIыгъуэм ди сабийхэр щIэтпIыкIын хуейщ, гъэсапIэхэм къыщегъэжьауэ. Зы гупсысэм, зы мурадым дытетмэ, зэгурыIуэныгъэ зэрыщыIэнур си фIэщ мэхъу, — жиIащ къуажэ курыт еджапIэм и унафэщI Бадзэ Людмилэ.
  • Аушыджэр къуажэм и Iимам Жылокъуэ Мухьэмэдин къыхигъэщащ адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ зэгурыIуэу къызэрызэдэгъуэгурыкIуэм зыри зэран зэрыхуэмыхъуфынур. Ар апхуэдэу екIуэкIын щхьэкIэ, Iимамым къелъытэ дин, жылагъуэ IуэхущIапIэхэм я лэжьакIуэхэр нэхъыбэрэ цIыхухэм яхуэзэн, епсэлъэн хуейуэ.
  • ЗэIущIэм къекIуэлIа унагъуэхэм я цIэкIэ къэпсэлъащ Къэбэрдей-Балъкъэрым щIыхь зиIэ и егъэджакIуэ Хъуэт Тамарэ. Ар илъэс 40 хъуауэ адыгэ нысэщ, Муром къалэм къикIащ. Абыи зэIущIэм щыжаIахэр зэрадиIыгъыр къыхигъэщащ.
  • Iуэхум гудзакъэ хуаIэу къекIуэлIа унагъуэхэм фIыщIэ тхылъхэр иратащ, школакIуэ ныбжьыщIэхэм ягъэхьэзыра концерт ягъэлъэгъуащ.
  • БОЗИЙ  Залинэ.