ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Анэдэлъхубзэхэр хъумэным хуэгъэпсауэ

2018-10-30

  • Ди къэралым и Президент Путин Владимир иджыблагъэ Iэ тридзащ «Урысей Федерацэм щыпсэу лъэпкъхэм я анэдэлъхубзэхэр хъумэнымрэ джынымкIэ фонд къызэгъэпэщыным теухуауэ» Указым. Дэфтэрым и фIэщыгъэм къызэриIуатэщи, абы и мурад нэхъыщхьэр лъэпкъ хъугъуэфIыгъуэу икIи тхыдэ-щэнхабзэ щIэину диIэ анэбзэхэр хъумэнымрэ джынымкIэ зыхуэныкъуэ Iэмалхэр къызэгъэпэщынырщ.

  • Указым зэрыщыжыIамкIэ, Фондыр яIэщIэлъынущ УФ-м ЕгъэджэныгъэмкIэ и министерствэмрэ Лъэпкъ IуэхухэмкIэ федеральнэ агентствэмрэ. Абы иIэнущ Фондым и правленэрэ абы хухах мылъкур зи нэIэ щIэтыну советрэ. Япэм унафэр IэщIэлъынущ, етIуанэр ткIийуэ кIэлъыплъынущ абы къекIуалIэ ахъшэр къызэрагъэсэбэп щIыкIэм. Фондым и мылъкур зэхэтынущ федеральнэ бюджетым къыхэкIрэ цIыху щхьэхуэхэм къабгъэдэкI ахъшэу.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, мы гъэм и шыщхьэуIу мазэм УФ-м и Президентым къыдигъэкIауэ щытащ анэдэлъхубзэхэр джыным теухуа хабзэр. УФ-м и Къэрал Думэм япэ къеджэгъуэу къищта а дэфтэрым абы щыгъуэ къыщагъэлъэгъуауэ щытащ бзэ-хэр джыным щIэгъэкъуэн хуэхъуфын фонд щыIапхъэу. Къэрал унафэщIым къыхилъхьа жэрдэмыр, хэкупсэ цIыху куэдым я хъуэпсапIэр, нобэ нахуапIэ хъуащ. Фондыр къызэгъэпэщыным, абы лэжьэн щIидзэным пыщIа Iуэхугъуэхэр мазищ пIалъэм къриубыдэу зэфIэхыпхъэу къыщыгъэуващ Указым. А зэманым ирихьэлIэу яубзыхун хуейщ правленэмрэ советымрэ хэтынухэр, апхуэдэу федеральнэ мылъкум щыщу Фондым гъэкIуапхъэр зыхуэдизри наIуэ къащIыпхъэщ. Фондым и хэщIапIэр Москва щыIэнущ. Абы лэжьэн щIидзэнущ 2019 гъэм и пэщIэдзэм.
  • Анэдэлъхубзэхэр хъумэнымрэ джынымкIэ дэIэпыкъуэгъу, тегъэщIапIэ хъуну дыщогугъ Фондым. Ар къызэгъэпэщыным, шэч хэмылъу, я зэфIэкI халъхьэнущ къэралым хыхьэ щIыналъэхэм а Iуэхугъуэхэр щызезыгъакIуэ IэщIагъэлIхэми.
  • ЖЫЛАСЭ Маритэ.