ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къалэн  нэхъыщхьэ

2018-10-30

  • КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек жэпуэгъуэм и 29-м Правительствэм и Унэм щаIущIащ Къэбэрдей Адыгэ Хасэм и тхьэмадэ ХьэфIыцIэ Мухьэмэдрэ балъкъэр лъэпкъым и «Алан» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и унафэщI Беппаев Суфянрэ.

  • Республикэм и УнафэщIыр иригъэблэгъахэм щыгъуазэ ящIащ ахэр зи пашэ зэгухьэныгъэхэм я Iуэху зэрыдагъэкI щIыкIэхэм, апхуэдэуи я лэжьыгъэм зыщыIууэ гугъуехьхэм. Гулъытэ хэха зыхуащIахэм ящыщщ адыгэхэмрэ балъкъэрхэмрэ, республикэм ис адрей лъэпкъхэм яку дэлъ зэхущытыкIэфIхэр къэзыгъэтIэсхъэну, къаугъэ къагъэхъеину хущIэкъу къарухэм гъуэгу ямытыным, щIалэгъуалэр абыхэм демыгъэшэхыным хуэунэтIауэ зэфIагъэкIхэр.