ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

2018-10-30

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм хагъэхьахэр
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ
 • палатэм хэтынухэр къэщтэным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Iэтащхьэм и Указ
 • «Урысей Федерацэм и субъектхэм я жылагъуэ палатэхэр къызэгъэпэщынымрэ абыхэм я лэжьыгъэр зэтегъэувэнымкIэ псоми яхуэгъэза хабзэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 8-нэ статьям, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 9-нэ статьям япкъ иткIэ унафэ сощI:

 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм хэгъэхьэн мы къыкIэлъыкIуэхэр:
 • Амщыкъуэ Ф. Къ. — «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и профсоюз организацэхэм я зэгухьэныгъэ» союзым къызэригъэлъэгъуам тету
 • Атмурзаев М. М. — «Урысей Федерацэм и Театр лэжьакIуэхэм я союз» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Аттаев Ж. Ж. — «Тхыдэмрэ щэнхабзэмрэ я фэеплъхэр хъумэнымкIэ урысейпсо зэгухьэныгъэ» урысейпсо жылагъуэ организацэм и Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ къудамэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Байчекуевэ Н. Хь. — «Педагогхэм я урысейпсо зэхуэс» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Берд Хь. А. — Урысейпсо жылагъуэ организацэм — «Спартак» урысейпсо физкультурэ-спорт зэгухьэныгъэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ и щIыналъэ къудамэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Бобылёв В. Н. — «Дэгухэм я урысейпсо зэгухьэныгъэ» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Гуппоев Т. Б. — «Нэфхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэу ГуащIэдэкI Бэракъ Плъыжь орденыр зиIэ» ныкъуэдыкъуэхэм я урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ зэгухьэныгъэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Дзасэжь Хь. У. — Афганистаным щекIуэкIа зауэм ныкъуэдыкъуэ щыхъуахэмрэ фэбжь щызыгъуэтахэмрэ «Зауэм ныкъуэдыкъуэ щыхъуахэр» я урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и «Ветеран» Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ зэгухьэныгъэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Дьяченкэ А.В. — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Налшык къалэ округым цIыхубэ егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и лэжьакIуэхэм я профсоюз жылагъуэ зэгухьэныгъэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Къалмыкъ Ж. А. — «Социалист унэтIыныгъэ зиIэ Урысей щIэныгъэлIхэр» урысейпсо зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Къаскъул А. Ф. — «Урысей Жор Плъыжь» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэм и къудамэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Любуня Н. Г. — «Къэзакъхэм — Урысеймрэ къэрал щIыбымрэ я зауэлIхэм я союз» къэзакъхэм зегъэужьынымкIэ урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и щIыналъэ зэгухьэныгъэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Мэз К. Ю. — «Ныкъуэдыкъуагъэ зиIэ, психофизикэ ныкъусаныгъэхэр зыбгъэдэлъ цIыхухэм ядэIэпыкъунымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ «Зэхуэдэ зэфIэкIхэр» ассоциацэ» щIыналъэ зэхуаку жылагъуэ зэгухьэныгъэм и къудамэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Нэхущ З. А. — «ОПОРА России» хьэрычэт IэнатIэ мыинхэмрэ курытхэмрэ я урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ къудамэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Павленкэ В. П. — «Автомобилистхэм я урысейпсо зэгухьэныгъэ» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ къудамэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Сэхъурокъуэ Хь. Хь. — «ТворчествэмкIэ дунейпсо академие» жылагъуэ зэгухьэныгъэм и щIыналъэ къудамэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Федченкэ Л. М. — Урысей Федерацэм цIыхубэ егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и лэжьакIуэхэм я профсоюзхэм я Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм къызэригъэлъэгъуам тету
 • Шаваев Л. М. — «Зауэм хиубыда сабийхэр» урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ къудамэм къызэригъэлъэгъуам тету.
 1. Мы Указым къару егъуэт Iэ щыщIэздза махуэм щегъэжьауэ.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ
 •  зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 24-м
 • №165-УГ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ
 •  палатэм хэтынухэм я Iыхьэ щанэр къэщтэным и IуэхукIэ
 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 • и Парламентым и Унафэ
 • «Урысей Федерацэм и субъектхэм я жылагъуэ палатэхэр къызэгъэпэщынымрэ абыхэм я лэжьыгъэр зэтегъэувэнымкIэ псоми яхуэгъэза хабзэхэм я IуэхукIэ» Федеральнэ законым и 7-нэ, 8-нэ статьяхэм, «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм и IуэхукIэ» Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Законым и 9-нэ статьям, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм хэтынухэм я Iыхьэ щанэр зэриубзыху Хабзэу Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм 2018 гъэм накъыгъэм и 24-м къыдигъэкIа Унафэ №871-П-П-мкIэ къищтам и 9-нэ пунктым япкъ иткIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Парламентым унафэ ещI:
 1. Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Жылагъуэ палатэм хэтыну къэщтэн мы къыкIэлъыкIуэхэр:
 • Беппаев Суфиян Узеир и къуэр — балъкъэр лъэпкъым я «Алан» Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ
 • Джэш ФатIимэ Iэюб и пхъур — «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ЦIыхубзхэм я союз» республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ
 • Жылэхьэж Артур Аслъэнджэрий и къуэр — «ФIы лэжь» цIыхухэм социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр яхуэщIэнымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щыIэ центр» сатум пымыщIа зэгухьэныгъэ пыгъэщхьэхукIа
 • Зумакулов Асхат Мустэфа и къуэр — «ЩIалэгъуалэ жэрдэмхэмкIэ институт» Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэ
 • Канунников Анатолий Данил и къуэр — «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и къэзакъ щэнхабзэ центр» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ
 • КIыщыкъуэ Иринэ Музэфар и пхъур — «Зыужьыныгъэ» псапащIэ фонд
 • Колесников Юрий Александр и къуэр — «Хэкупсэ» Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ
 • Котляровэ Марие Абрам и пхъур — «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и ТхакIуэхэм я союз» жылагъуэ зэгухьэныгъэ
 • Маслов Николай Александр и къуэр — «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и муниципальнэ щIыналъэхэм я совет» ассоциацэ
 • Уэрдокъуэ Юлие Валерий и пхъур — «Ипщэ форум» граждан жылагъуэм зегъэужьыным телажьэ Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэ
 • Скакунков Виктор Николай и къуэр — «Махонька и ее друзья» зэчиишхуэ зыбгъэдэлъ сабийхэм ядэIэпыкъу псапащIэ фонд
 • ХьэкIуащэ Мадинэ Андрей и пхъур — «Налшык къалэ округым и ЦIыхубзхэм я союз» Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ
 • ХьэфIыцIэ Мухьэмэд Мусэбий и къуэр — «Адыгэ Хасэ» Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ
 • Целоусовэ Анусэ Азэмэт и пхъур — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Нотариальнэ палатэ
 • Шаваев Артур Нажмудин и къуэр — «Возрождение» ныкъуэдыкъуэхэм защIэгъэкъуэнымкIэ Къэбэрдей-Балъкъэр жылагъуэ зэгухьэныгъэ
 • Щэрдан Нодар Iэбу и къуэр — «Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Дохутырхэм я палатэ» щIыналъэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ
 • Щэрмэт Оксанэ Назир и пхъур — Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и МэкъумэшыщIэ (фермер) хозяйствэхэмрэ мэкъумэш кооперативхэмрэ я ассоциацэ
 • Шыхъуэбахъуэ Мухьэмэд Хьэбас и къуэр — Зауэм, лэжьыгъэм, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэм, хабзэхъумэ органхэм я ветеранхэм (пенсионерхэм) я Къэбэрдей-Балъкъэр республикэ жылагъуэ зэгухьэныгъэ.
 1. Мы Унафэм къару егъуэт къыщащта махуэм щегъэжьауэ.
 •  Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм
 •  и Парламентым и УнафэщI
 •   Егоровэ Татьянэ
 • Налшык къалэ
 • 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м
 • №958-П-П