ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къунаш Дамир  и зэфIэкI лъагэр

2018-10-30

  • Мы гъэм илъэс еплIанэ хъуауэ ди къэралым щокIуэкI «Абилимпикс» Урысейпсо чемпионатыр. Абы жыджэру хэтщ ди республикэм и щIалэгъуалэри. Iыхьэ зыбжанэу зэщхьэщыхауэ къызэрагъэпэщ хабзэ зэпеуэр и кIэм ноблагъэ. ЩэкIуэгъуэ мазэм и 20 — 22-хэм Москва щызэхашэнущ «Абилимпикс-2018» зэхьэзэхуэм и щIыналъэ Iыхьэхэм щытекIуахэр.

  • Ди республикэм къыбгъэдэкIыу къэралпсо утыкум и зэфIэкIхэр щигъэлъэгъуэнущ КъБКъУ-м ИнформатикэмкIэ, электроникэмрэ робототехникэмкIэ и институтым и 2-нэ курсым и студент Къунаш Дамир. «Сетевое и системное администрирование» унэтIыныгъэмкIэ екIуэкIыну зэхьэзэхуэхэм хэтынущ ар. ЩIалэщIэм нэхъапэIуэкIэ щIэныгъэ куу къыщигъэлъэгъуащ икIи пашэ щыхъуащ а унэтIыныгъэмкIэ щIыпIэм, щIыналъэм щекIуэкIа зэпеуэхэм. Апхуэдэ текIуэныгъэхэм папщIэ КъБР-м Лэжьыгъэмрэ социальнэ дэIэпыкъуныгъэмкIэ и министерствэм Дамир къритакIэщ, еджэныр къиухмэ, ди республикэм IэнатIэ зэрыщигъуэтынум щыхьэт техъуэ сертификат. КъБКъУ-м и ректор Алътуд Юрий щIалэм гуапэу ехъуэхъуащ икIи апхуэдэ бын зыгъэса адэ-анэм фIыщIэ тхылъ яхуигъэхьащ.
  • — Сэ сызэрыцIыкIурэ сыдехьэх компьютерым, информатикэм. Аращ сызыхуеджэ IэщIагъэр къыщIыхэсхар, — жеIэ Дамир. — Мы зэпеуэм махуитI хуэдизкIэ зыхуэзгъэхьэзырауэ аращ. Нэхъыбэу къызэгугъуэкIар згъэзэщIэн хуей Iуэхугъуэхэр зэрыт дэфтэрыр инджылызыбзэкIэ тхауэ зэрыщытаращ, ауэ абыи сыпэлъэщащ. Къэралпсо утыкуми екIуу сызэритынум сыхущIэкъунущ.
  • Къунаш Дамир дохъуэхъу и хъуэпсапIэхэмрэ и мурадхэмрэ къехъулIэну, текIуэныгъэ къытхуихьу ди щIыналъэм къигъэзэжыну.
  • Къардэн  Ритэ.