ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Кулиев Къайсын къыщалъхуа махуэм

2018-10-30

  • КъБР-м ЩэнхабзэмкIэ и министерствэм къызэритамкIэ, Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэ усакIуэ Кулиев Къайсын къыщалъхуа махуэм, щэкIуэгъуэм и 1-м, усакIуэшхуэм и фэеплъу Налшык къалэ дэтым (Кулиевым и уэрамым) удз гъэгъахэр тралъхьэнущ.
  • Зэхыхьэм сыхьэт 11-м щIидзэнущ.
  • Абы и ужькIэ къызэхуэсахэр Кулиев Къайсын Шэджэм къалэм дэт и унэ-музейм яшэну я мурадщ.