ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

ВЛКСМ-р илъэси 100 зэрырикъур ягъэлъапIэ

2018-10-30

 • Лениным и цIэр зезыхьэ союзпсо коммунист щIалэгъуалэ зэгухьэныгъэр (ВЛКСМ) къызэрызэрагъэпэщрэ илъэси 100 зэрырикъум и щIыхькIэ республикэм и щIыналъэ псоми Iуэху гуапэхэр щокIуэкI. Къэбэрдейр Урысейм зэрыгухьэрэ илъэс 400 зэрырикъуам и щIыхькIэ щыIэ утым деж жэпуэгъуэм и 28-м щызэхэтащ абы егъэщIылIа гуфIэгъуэ Iуэху дахэ.

 • КПРФ-м республикэм щиIэ и къудамэхэм утыкум деж щагъэуват пщыIэ плъыжь цIыкIу дахэхэр. Абыхэм ирагъэблагъэрт къызэхуэсахэр, ягъэхьэщIэрт, гукъэкIыжхэр я куэдти, зэдэуэршэрырт, къэралым, республикэм щыпсэухэр нэхъ зыгъэпIейтейхэм тепсэлъыхьырт. Макъамэ театрым и бжэIупэм концерт щатащ зи IэщIагъэкIэ артистхэм я мызакъуэу, КПРФ-м хэтхэу гъуазджэ и лъэныкъуэкIэ зэфIэкI зыбгъэдэлъхэм, иджырей комсомолым хэтхэм, пионерхэм. Куэдым я щIалэгъуэр ягу къэзыгъэкIыж уэрэдхэр щыIурт, усэхэм къеджэрт пионерхэр, школакIуэ ныбжьыщIэхэр.
 • КПРФ-м и Къэбэрдей-Балъкъэр щIыналъэ къудамэм псэуныгъэм, политикэм ехьэлIа IуэхухэмкIэ и комитетым и секретарь Къумал Заурбэч къызэхуэсахэм ехъуэхъуащ.
 • — Фи махуэ фIыуэ, ныбжьэгъу лъапIэхэ! Дэ псори сыт хуэдиз къэдгъэщIами псэкIэ комсомолым ды- къыхэнащ. Ар илъэси 100 ирикъуми, иджыри щIалэщ, — жиIащ абы. — Дэ дрогушхуэ а зэгухьэныгъэм лIыгъэрэ лэжьыгъэкIэ псыхьауэ къи-кIуа гъуэгуанэм, абы къэралымрэ республикэмрэ ехъулIэныгъэ яIэн папщIэ зэфIигъэкIахэм. Комсомолым быдэу епхащ етIощIанэ лIэщIыгъуэм ди къэрал абрагъуэм щызэфIагъэкIа Iуэхушхуэ псори.
 • Фэри фхуэдэу, сэри срогушхуэ комсомолым сызэрыхэтам. Абы къыхэкIыу сэ, мыбдеж къызэхуэсам я цIэкIэ комсомолым фIыщIэшхуэ хузощI зыдужьынымкIэ, ди акъылыр псыхьынымкIэ быдэу щIэгъэкъуэн къызэрытхуэхъуам папщIэ.
 • Къумалым къыхигъэщхьэхукIащ, ВЛКСМ-р щымыIэжми, абы и Iуэхур щIалэхэмрэ хъыджэбзхэмрэ зэрагъэкIуатэр. ЩIалэгъуалэм и Ленин коммунист союзым хэтщ къэралым и щIыналъэ 80-м щыщ цIыху мин 25-рэ. Иужь зэманым апхуэдэ зэгухьэныгъэм хыхьащ республикэм и щIалэ, хъыджэбз 250-рэ.
 • Зэхыхьэм къыщыпсэлъащ Налшык къалэм, республикэм и районхэм я лIыкIуэхэр. НэхъыжьыфIхэр ныбжьыщIэхэм ядэгуэшащ комсомолым ехьэлIа я гукъэкIыжхэмкIэ.
 • Къумал Заурбэч, КПРФ-м и щIыналъэ къудамэм и комитетхэм я секретархэу Андросов Александр, Къанэмэт Замир сымэ комсомол билетхэр иратащ а зэгухьэныгъэм щIэуэ хыхьахэм. Ахэр ныбжьыщIэхэм ехъуэхъуащ ехъулIэныгъэ яIэну, я мурадхэм лъэIэсыну.
 • Дзэ къулыкъум и ветеран, комсомолым жыджэру хэта, нэхъыжьыфI Мэремкъул Лиуан а зэгухьэныгъэм теухуа усэ къеджащ, уэрэди игъэзэщIащ.
 • Ленин комсомолыр илъэси 100 зэрырикъум ехьэлIа дамыгъэ лъапIэхэр иратащ мы гуфIэгъуэ зэхыхьэр зыгъэхьэзырахэм яхэта, парт лэжьыгъэмкIи жыджэр коммунистхэм. Абыхэм ящыщщ республикэм и Къэрал филармонием и уэрэджыIа-кIуэ цIэрыIуэ Къул ФатIимэ. Абы уэрэд жиIащ, къызэхуэсахэм я гукъыдэжыр къиIэту.
 • Дэтхэнэри щIыхьэ хъурт пщыIэ цIыкIухэм, Iэнэхэм къытрагъэува ерыскъыхэр зыIуагъахуэрт, макъамэ дахэ Iурт.
 • Къалэдэсхэми хьэщIэхэми ялъэгъуахэр гунэс ящыхъуауэ зэбгрыкIыжащ.
 • УАРДЭ Жантинэ.
 • Сурэтхэр Верниковская Юлие трихащ.