ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

НэхъыфIхэр  командэ къыхэхам  хагъэхьэ

2018-10-27

  • Шэджэм щIыналъэм щыIэ парадромым иджыблагъэ щекIуэ-кIащ «Параплан — парящий полёт» авиацэ псынщIэ дыдэ спортымкIэ Урысейм и чемпионат. Псори зэгъусэу абы хэтащ къэралым и щIыпIэ 15-м къикIа спортсмен 56-рэ.

  • ЦIыхухъухэм я деж пашэ щыхъуащ Пермь къикIа Трегубов Константин, етIуанэ хъуащ воронеждэс Коробков Андрей. Сахалиным щыщ Елисеев Андрей ещанэщ. ЦIыхубзхэм я зэпеуэм щытекIуащ Рязань къикIа Соколовэ Олеся. Абы къыкIэлъокIуэ Новиковэ Татьянэрэ (Симферополь) Алексинэ Маринэрэ (Санкт-Петербург).
  • Зэхьэзэхуэм хэтахэр зэпеуащ псынщIэу лъагъуэр къызэпачынымкIэ, лъэпощхьэпохэр къызэранэкIыурэ щIыпIэ хэхам нэсынымкIэ, нэгъуэщIхэмкIи.
  • Мы гъэм чемпионатыр бгылъэ щIыпIэхэм зэрыщекIуэкIар щыхьэт тохъуэ Урысейм параплан спортым зыужьыныгъэ зэрыщигъуэтам. Спортсменхэм къагъэлъэгъуащ Iэзагъ лъагэ икIи нэхъыфIхэр дунейпсо зэпеуэхэм хэтыну къэралым и командэ къыхэхам хагъэхьащ.
  • ЖЫЛАСЭ Замир.