ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Мы махуэхэм

2018-10-09

 • Жэпуэгъуэм и 9, гъубж
 • Пощтым и дунейпсо махуэщ. 1874 гъэм жэпуэгъуэм и 9-м дунейпсо пощт зэгухьэныгъэр къызэрагъэпэщащ.
 • 2004 гъэм Афганистаным а къэралым щыяпэу президент хэхыныгъэхэр щекIуэкIащ. А къулыкъур хуагъэфэщауэ щытащ Карзай Хьэмид.
 • 1943 гъэм Тамань хытIыгуныкъуэр нэмыцэ-фашист зэрыпхъуакIуэхэм къыIэщIагъэкIыжащ.

 • 1975 гъэм Сахаров Андрей Нобель саугъэтыр къыхуагъэфэщащ.
 • 1989 гъэм СССР-м къыщащтащ лэжьакIуэ гуп-хэм я улахуэкIэ е нэгъуэщI щIэмыарэзы гуэрхэр къагъэлъагъуэу я IэнатIэхэм пIалъэкIэ къыпэрыкIыну зэрыхуитым теухуа унафэ.
 • 2009 гъэм США-м и президент Обамэ Барак Нобель и саугъэтыр хуагъэфэщащ.
 • Убых тхакIуэ, журналист Щхьэплъы Зубейдэ къызэралъхурэ илъэси 109-рэ ирокъу.
 • Театрымрэ киномрэ я актёр цIэрыIуэ, СССР-м и цIыхубэ артист Евстигнеев Евгений къызэралъхурэ илъэс 92-рэ ирокъу.
 • Инджылызым щыщ рок-музыкант, уэрэджыIакIуэ, усакIуэ, композитор цIэрыIуэ, «The Beatles» гупым и къызэгъэпэщакIуэ Леннон Джон къызэралъхурэ илъэс 78-рэ ирокъу.
 • УхуакIуэ, хьэрычэтыщIэ, «ААА» фирмэм и унафэщI Къуршэ Валерэ и ныбжьыр илъэс 63-рэ ирокъу.
 • Урысей къэрал къулыкъущIэу, политикыу щыта Немцов Борис къызэралъхурэ илъэс 59-рэ ирокъу.
 • Инджылызым и премьер-министру щыта Кэмерон Дэвид и ныбжьыр илъэс 52-рэ ирокъу.
 • Актрисэ, КъБР-м и Къэрал саугъэтым и лауреат, республикэм щIыхь зиIэ и журналист Мысостышхуэ Маринэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэр махуэм градус 15 — 17, жэщым градуси 10 — 12 щыхъунущ.
 • Жэпуэгъуэм и 10, бэрэжьей
 • Психикэ узыншагъэр хъумэным и дунейпсо махуэщ
 • ЦIыхум и судыр укIкIэ ящIэу мыдэным и европэпсо махуэщ
 • 1932 гъэм ДнепроГЭС-р къызэIуахащ.
 • 1933 гъэм дунейм щыяпэу США-м и тыкуэнхэм къыщIалъхьащ зэрыжьыщIэ порошок.
 • 1941 гъэм Жуков Георгий КъухьэпIэ фронтым и унафэщIу ягъэуващ.
 • 1943 гъэм Хмельницкий Богдан и орденыр къащтащ.
 • 1963 гъэм ядернэ Iэщэр уэгуми, хьэршми, псы щIагъми щагъэунэхуу яхуэмыдэным теухуа зэгурыIуэныгъэм къару игъуэтащ. Абы япэщIыкIэ Iэ щIадзащ СССР-м, США-м, Инджылызым, иужькIэ мазитIым къриубыдэу абыхэм къакъуэуващ къэра- ли 107-м я правительствэхэр.
 • 1964 гъэм Токио къыщызэIуахащ ХvIII гъэмахуэ Олимп джэгухэр. Зэхьэзэхуэхэр жэпуэгъуэм и 10 — 24-хэм зэхэтащ. Ар Азие щIыналъэм щрагъэкIуэкIа япэ Олимпиадэт.
 • 1993 гъэм НТВ урысей телеканалым лэжьэн щIидзащ.
 • КъБР-м и цIыхубэ усакIуэ Щомахуэ Амырхъан къызэралъхурэ илъэси 108-рэ ирокъу.
 • Франджы балеринэ цIэрыIуэ Черинэ (Щамырзэ) Людмилэ къызэралъхурэ илъэс 93-рэ ирокъу.
 • Тхыдэ щIэныгъэхэм я доктор, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Iулыдж Iустырхъан къызэралъхурэ илъэс 90 ирокъу.
 • ТхакIуэ, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ КIуантIэ Iэзид къызэралъхурэ илъэс 88-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и цIыхубэ тха-кIуэ, республикэм щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, «Iуащхьэмахуэ» журналым и редактор нэхъыщхьэу лэжьа Елгъэр Кашиф и ныбжьыр илъэс 83-рэ ирокъу.
 • Философие щIэныгъэхэм я доктор, техникэ щIэныгъэхэм я кандидат, КъБР-м щIэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Тхьэгъэпсо Хьэжысмел и ныбжьыр илъэс 79-рэ ирокъу.
 • КъБР-м и цIыхубэ артист Куэт Къанщобий и ныбжьыр илъэс 78-рэ ирокъу.
 • Къэрэшей-Шэрджэсым и цIыхубэ тхакIуэ, КъБР-ми КъШР-ми щIыхь зиIэ я журналист, «Черкес хэку» газетым и редактор нэхъыщхьэу илъэс куэдкIэ лэжьа Дэбагъуэ Мухьэмэд къызэралъхурэ илъэс 77-рэ ирокъу.
 • Уэрэдус, КъБР-м щэнхабзэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ Щомахуэ Хьэсэнбий и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • ТхакIуэ, КъШР-м щIыхь зиIэ и журналист Шорэ Ахьмэд и ныбжьыр илъэс 76-рэ ирокъу.
 • КъБР-м егъэджэныгъэмкIэ щIыхь зиIэ и лэжьакIуэ, педагогикэ щIэныгъэхэм я доктор, профессор Щоджэн ФатIимэ къыщалъхуа махуэщ.
 • Дунейм и щытыкIэнур
 •  «pogoda.yandex.ru» сайтым зэритымкIэ, Налшык пшэр техьэ-текIыу щыщытынущ. Хуабэрмахуэм градус 15 — 16, жэщымградуси 9 — 10 щыхъунущ.