ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Котляров зэщхьэгъусэхэр пашэщ

2018-10-09

  • Дагъыстэн Республикэм и къалащхьэ Мэхъэчкъалэ фокIадэм и 20 — 22 махуэхэм щекIуэкIащ «Тарки-Тау 2018» тхылъ фестивалым и ебланэ зэхыхьэр. Гамзатов Расул и цIэр зезыхьэ Лъэпкъ библиотекэм утыку къыщрахьащ Урысей Федерацэми гъунэгъу къэралхэми я тхылъ тедзапIэ пщIы бжыгъэхэм я лэжьыгъэр.

  • Фестивалым Iуэху зэмылIэужьыгъуэ куэд хуагъэхьэзырат: «Неман псыри Каспийск тенджызым хохуэж» зыфIаща зэIущIэр, Азербайджаным, Белоруссием, Кавказ Ищхъэрэ Федеральнэ щIыналъэм и республикэхэм къикIа лIыкIуэхэр зыхэтар, сурэт, тхылъ гъэлъэгъуэныгъэхэр, концертхэр, лекцэ зэмылIэужьыгъуэхэр, псынщIэу тхыгъэхэм къеджэнымкIэ зэпеуэхэр, тхакIуэхэмрэ щIэджыкIакIуэхэмрэ я зэIущIэхэр, «Тарки-Тау 2018» дагъыстэн тхылъ жармыкIэм лэжьыгъэ нэхъыфIхэр къыхэхынымкIэ и зэхьэзэхуэр.
  • «Псалъэ» зыфIаща Iыхьэм щытекIуащ Налшык и «Полиграфсервис и Т» тхылъ тедзапIэр зейхэу Котляровхэ Мариерэ Викторрэ. ЖармыкIэм и саугъэт нэхъыщхьэри къихьащ Кулиев Къайсын и тхыгъэ къыхэхахэр зэрыт къыдэкIыгъуэм, усакIуэр къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу мы IуэхущIапIэм дунейм къыщытехьам. Ди газетым зэрытетащи, ар зыхуэбгъадэ хъун щымыIэ тхылъ дахэщ, дыщэпскIэ гъэщIэрэщIащ, тхылъымпIэфIым тедзащ, уздынэсар тыншу къызэрыбгъуэтыжыфынум хуэщIауэ лентI цIыкIу дэдащ, тхылъылъэм илъыжщ.
  • Котляров зэщхьэгъусэхэм къратащ дипломрэ дагъыстэн IэпщIэлъапщIэхэм я IэрыкI къамэрэ.
  • ИСТЭПАН Залинэ.