ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Я стадионыр аргуэру яхуэугъурлакъым

2018-10-09

 • «Спартак-Налшык» (Налшык) — «Биолог-Новокубанск» (Прогресс) — 2:3 (1:2). Налшык. «Спартак» стадион. Жэпуэгъуэм и 5-м. ЦIыхуи 100 еплъащ.

 • Судьяхэр: Верулидзе (Владикавказ), Иракьянц (Дон Iус Ростов), Городой (Ставрополь).
 • «Спартак-Налшык: Щоджэн, Лелюкаев, Белоусов (Мэшыкъуэ И., 57), Салахетдинов, Тебэрды, КIэдыкIуей, Машэжь (Ашу, 59), Iэпщацэ (Дэхъу, 73), Мэшыкъуэ Хь., Бацэ, Бажэ.
 • «Биолог-Новокубанск»: Тимофеев, Бочкарёв, Нестеренкэ, Бастрон, Гояев (Солодаренкэ, 51), Феоктистов, Малыш, Халваши, Борисов (Соколов, 68), Чувилов, Гираев (Дмитриенкэ, 46).
 • Топхэр дагъэкIащ: Феоктистовым, 5 (0:1). Феоктистовым, 27 (0:2). Бацэм, 42 (1:2). Чувиловым, 58 (1:3). Мэшыкъуэ И., 73 (2:3).
 • Дагъуэ къыхуащIащ: Бастрон, КIэдыкIуейм, Дмитриенкэ.
 • Налшык и «Спартак» стадионыр 2018 — 2019 гъэхэм екIуэкI зэхьэзэхуэм щыхуэугъурлыкъым ди футболистхэм. Феплъыт фэри: иджыри къэс джэгугъуиплI щрагъэкIуэкIати, 3-р фIахьащ, 1-м щызэрытегъэкIуакъым. Абы щыгъуэми, я хьэрхуэрэгъухэм я гъуэр зэрыхагъэщIам нэхърэ хуэдитIым щIигъукIэ нэхъыбэрэ езыхэм къыхудагъэкIащ — 4 — 9.
 • Трубицын Сергей и гъэсэнхэм мэрем кIуам къапэщIэтар етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щынэхъ лъэщхэм зэи яхэтакъым. Прогресс посёлкэм и «Биолог-Новокубанск»-р сыт щыгъуи хабжэ курыт зэфIэкI зиIэхэм, арщхьэкIэ жэпуэгъуэм и 5-м «Спартак-Налшыкыр» Къэбэрдей-Балъкъэрым и къалащхьэм щыхигъэщIэну хузэфIэкIащ. ЗэIущIэр ирагъажьэри, дакъикъитху дэкIауэ арат хьэщIэхэр япэ щищам.
 • Iуэхур зэрыщIэбдзэти, хэгъэрейхэм я лъэр щIэхуащ. Пэжщ, абыхэм зрачащ, псынщIэ-псынщIэу бжыгъэр зэхуэдэ ящIыжын мурад яIэу. Апхуэдэ щытыкIэм «Биолог-Новокубанск»-р хуэхьэзыру къыщIэкIащ икIи налшыкдэсхэм я ебгъэрыкIуэныгъэхэр я гъуэм пэжыжьэу къызэпаудырт. Абдежми къыщыувыIэртэкъым — Iэмал зэраIэу езыхэри ипэкIэ кIуатэрт. Апхуэдэхэм ящыщ зым Феоктистовым етIуанэ топри «Спартак-Налшыкым» къахудигъэкIащ. Джэгум и Iыхьэ плIанэр кIуауэ арат — ди щIалэхэм 0:2-уэ фIахьырт.
 • Загъэпсэхуну икIыну дакъикъэ зыбжанэ фIэкIа къэмынэжауэ Бацэ Къантемыр ди гугъэхэр къигъэщIэрэщIэжащ, хьэщIэхэм зы топ яхудигъэкIри. АрщхьэкIэ, мыгувэу Чувиловым хэгъэрейхэм я гъуэр аргуэру къыщыхигъащIэм, наIуэ хъуащ а пщыхьэщхьэм «Спартак-Налшыкым» и стадионым аргуэру текIуэныгъэр къызэрыщимыхьынур.
 • Ди ебгъэрыкIуэныгъэхэр ягъэлъэщын мурадкIэ Мэшыкъуэ Ислъам джэгум къыхагъэхьащ. Ар абы къехъулIащ, уеблэмэ бжыгъэр 2:3-м хуигъэкIуащ. Нэхъыбэ хэгъэрейхэм яхузэфIэкIакъым икIи ещанэу зэкIэлъхьэужьу я стадионым къыщыхагъэщIащ. Ар къемызэгъщ.
 • Урысей Федерацэм футболымкIэ и етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щекIуэкI зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIыгъыр иужь джэгугъуэм ихъуэжащ. Ди лъахэгъухэу Соблыр Астемыр, Абазэ Астемыр, Жылэ Ислъам, Къалмыкъ Амур сымэ зыхэт Краснодар и «Урожай»-м бжьыпэр иубыдащ, Мейкъуапэ икIа «Дружба»-р хигъащIэри. Хэгъэрейхэм текIуэныгъэр къахуэзыхьа топитIым я зыр дэзыгъэкIар Къалмыкъращ. ЕтIуанэ увыпIэм къекIуэтэхащ Астрахань щыIэу «Волгарь»-м пэмылъэща «Чайка»-р.
 • АдэкIэ щыгъуазэ фыхуэтщIынщ мэремым зэхэта джэгугъуэм кърикIуа бжыгъэхэм: «Краснодар-3» (Краснодар) — «Динамо-Ставрополь» (Ставрополь) — 5:1, «Академия» (Дон Iус Ростов) — «Спартак-Владикавказ» (Владикавказ) — 0:2, «Урожай» (Краснодар) — «Дружба» (Мейкъуапэ) — 2:0, «Черноморец» (Новороссийск) — «Ангушт» (Нэзрэн) — 1:0, «Легион-Динамо» (Мэхъэчкъалэ) — СКА (Дон Iус Ростов) — 2:0, «Волгарь» (Астрахань) — «Чайка» (Песчанокопское) — 1:1.
 • Пщэдей къыкIэлъыкIуэ джэгугъуэр етIуанэ дивизионым и «Ипщэ» гупым щызэхэтынущ. «Спартак-Налшыкыр» Песчанокопскэ посёлкэм щыIущIэнущ зэхьэзэхуэм пашэныгъэр щызыIэрызыгъэхьэжыну щIэхъуэпс «Чайка»-м.
 • Жыласэ Заурбэч.