ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Букин Анатолий  ягу къагъэкIыж

2018-10-09

 • Iэщэ иIыгъыу щIэпхъаджащIэр къытеуэу 2013 гъэм щIышылэм и 23-м хэкIуэда, полицэм и подполковник Букин Анатолий Юрий и къуэр щеджа гимназие №1-м иджыблагъэ щекIуэкIащ абы и фэеплъ пхъэбгъу къызэрызэIуахым теухуа пэкIу.

 • Фигу къэдгъэкIыжынщи, а махуэм Букин Анатолий лэжьыгъэ нэужьым унэм кIуэжырт, икIи щыпсэу унэм и щIыхьэпIэм абы кIэрахъуэкIэ къыщеуащ щэхурылажьэ бзаджащIэ гупым хэтыр. Шэр и щхьэм къытехуэри, игъуэта уIэгъэм офицерыр къелакъым. И къалэнхэр щигъэзащIэм къигъэлъэгъуа лIыгъэмрэ хахуагъэмрэ папщIэ Урысей Федерацэм и Президентым и УнафэкIэ полицэм и подполковник Букин А. Ю. ЛIыгъэм и орден (мыпсэужу) къыхуагъэфэщащ.
 • Фэеплъыр къыщызэIуахым хэтащ къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ министру КъБР-м щыIэм и къуэдзэ, къэрал кIуэцI къулыкъум и полковник Атаров Владимир, республикэ МВД-м дэлажьэ Жылагъуэ советым и тхьэмадэ Балъкъыз Валерэ, Урысей МВД-м Налшык къалэмкIэ и Управленэм и деж щыIэ Жылагъуэ советым и унафэщIым и къуэдзэ Хьэмырзэ Хьэзрэталий, къэрал кIуэцI IуэхухэмкIэ IэнатIэхэм я ветеранхэр, Букин Анатолий и Iыхьлыхэмрэ благъэхэмрэ, къыдэлэжьахэр.
 • — Букин Анатолий и гъащIэ гъуэгуанэр кIыхьтэкъым, ауэ а илъэсхэми абы хузэфIэкIащ лъэужьыфI къигъэнэн, гуапэу ягу къинэжын. Махуэ къэс и къулыкъур щрихьэкIми и иужьрей дакъикъэми ар хуэпэжащ итауэ щыта тхьэрыIуэм, — жиIащ Атаров Владимир.
 • Букин Анатолий и феплъым пщIэ хуащIу, дакъикъэкIэ щымащ къызэхуэсахэр.
 • Атаров Владимиррэ Анатолий и анэ Букинэ Еленэрэ мемориал пхъэбгъур къызэIуахащ.
 • Офицерым и Iыхьлыхэм фIыщIэ псалъэхэмкIэ захуигъэзащ Балъкъыз Валерэ.
 • — ФIыщIэ фхузощI республикэм и хэкупсэ нэс зыгъэса адэ-анэм. Абы и цIэр ягу илъынущ мы школым и еджакIуэ дэтхэнэми, — къыхигъэщащ Балъкъызым.
 • Букинэ Еленэ фIыщIэ яхуищIащ республикэ МВД-м и унафэщIхэм сыт щыгъуи зыкъызэрыщIагъакъуэм папщIэ.
 • ШколакIуэхэр къеджащ Букин Анатолий хуэгъэпса усэхэм, къэрал кIуэцI къулыкъум и капитан Фединэ Любовь игъэзэщIащ «Зажгите свечи» уэрэдыр.
 • Къызэхуэсахэм мемориал пхъэбгъум деж удз гъэгъахэр щагъэтIылъащ.
 • Дыгулыбгъу Жантинэ.