ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр  пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ  К. В.

2018-10-06

  • ЕгъэджакIуэм и махуэмт еухуа и хъуэхъу
  • ПщIэ зыхуэтщI егъэджакIуэхэ!
  • Си гум къыбгъэдэкIыу сынывохъуэхъу фи IэщIагъэм епха махуэмкIэ — ЕгъэджакIуэм и махуэмкIэ!

  • ЕгъэджакIуэр — ар IэщIагъэ къудейкъым, атIэ жэуаплыныгъэшхуэ зыпылъ IэнатIэ гугъущ, абы укъыхуалъхуауэ щытын хуейщ. Дэ псори зэгуэр еджакIуэу дыщытащ икIи мы махуэм фIыщIэ хэха яхуэтщIу гуапэу дигу къыдогъэкIыж ди гъуэгугъэлъагъуэу щытахэр, абыхэм фIыуэ дыкъалъагъуу, къытхуэсакъыу, чэнджэщ Iущхэр къыдату зэрыщытам папщIэ.
  • ЕгъэджакIуэм и лэжьыгъэм и мыхьэнэр иухыркъым абы бгъэдэлъ щIэныгъэр щIэблэм яритын къудеймкIэ. Фэ фи еджакIуэхэм фадогуашэ фи псэм и хуабагъэм щыщ IыхьэкIэ, ахэр фIымрэ Iеймрэ зэхагъэкIыфу, пэжагъ яхэлъу, захуагъэм и телъхьэу, нэхъыжьхэм пщIэ хуащIу, щыпсэу къэралыр фIыуэ ялъагъуу къывогъэтэдж. Фэращ къэзыгъэхъур щIэныгъэ зыбгъэдэлъ, псэкIэ зызыужьа щIалэгъуалэр, ди республикэм, зэрыщыту Урысейм я къэкIуэнур зыхуэдэнур пщэдей зэлъытауэ щытынухэр.
  • Щхьэщэ фхудощI уасэ зимыIэ лэжьыгъэшхуэ зэрызэфIэвгъэкIым, бэшэчу икIи губзыгъэу фи IэнатIэм фызэрыпэрытым, къыхэфха IэщIагъэм фызэрыхуэпэжым папщIэ.
  • Узыншагъэ фиIэу, гъащIэм фыщыгуфIыкIыу, лэжьыгъэм ехъулIэныгъэхэр къыщыфхьу, насыпыфIэу, фи Iуэхухэр ефIакIуэ зэпыту фыпсэуну си гуапэщ.
  • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и
  • Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIУЭКIУЭ Казбек