ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Адыгэ Республикэр къыщызэрагъэпэщам и махуэмкIэ КIуэкIуэ Казбек  КъумпIыл Мурат йохъуэхъу

2018-10-06

  • «Лъэпкъ куэду зэхэт Къэбэрдей-Балъкъэрым и цIыхубэмрэ сэрэ къыдбгъэдэкIыу гуапэу дынывохъуэхъу Уэри, Адыгейм щыпсэу псоми фи махуэшхуэм — Республикэр къыщызэрагъэпэщам и махуэмкIэ.

  • Нобэ Адыгейр псынщIэу зызыузэщI Урысей Федерацэм и субъектщ, экономикэ проект инхэр щагъэзащIэу, мэкъумэш хозяйствэм, туризмэм зыщаужьу, сату-экономикэ зэпыщIэныгъэхэр щагъэбыдэу.
  • Къэбэрдей-Балъкъэрымрэ Адыгеймрэ я цIыхубэхэр къуэш зэхущытыкIэхэмкIэ тхыдэм зэпищIащ, лIэщIыгъуэ куэд зи ныбжь зы тхыдэ, зэныбжьэгъугъэм и хабзэмрэ зэдэIэпыкъуныгъэмрэ щытепщэу. Си фIэщ мэхъу ди щIыналъэхэми я зэпыщIэныгъэхэр сыт и лъэныкъуэкIи нэхъ куу, быдэ зэрыхъунур.
  • Си гум къыбгъэдэкIыу Уэ, пщIэ зыхуэсщI Мурат Къэралбий и къуэ лъапIэ, сынохъуэхъу адэкIи ехъулIэныгъэхэр лэжьыгъэм къыщыбдэгъуэгурыкIуэну, республикэм и цIыхубэм мамырыгъэ, гуапагъэ, зэщIэгъэгъэныгъэ иIэну», — дыкъыщоджэ хъуэхъум.