ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

КIуэкIуэ Казбек и къулыкъум пэрохьэ

2018-09-29

 • Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ зыгъэзащIэ КIуэкIуэ Казбек дыгъуасэ КъБР-м и Правительствэм япэу утыку къыщихьащ.

 • ЗэIущIэм хэтащ Урысей Федерацэм и Федеральнэ Зэхуэсым, КъБР-м и Парламентым я депутатхэр, КъБР-м и Правительствэм хэтхэр, республикэм и Конституционнэ, Нэхъыщхьэ, Арбитражнэ судхэм я унафэщIхэр, хабзэхъумэ IэнатIэхэм, районхэм, дин IуэхущIапIэхэм, Жылагъуэ палатэм, еджапIэ нэхъыщхьэхэм, профсоюз зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр.
 • ЗэIущIэр къыщызэIуихым, Урысей Федерацэм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ, Урысейм и ЛIыхъужь Матовников Александр къеджащ Путин Владимир къыдигъэкIа Указхэм: УФ-м ЗыхъумэжыныгъэмкIэ и советым и секретарым и къуэдзэу КIуэкIуэ Юрий зэрагъэувым къыхэкIыу абы КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр зэрыщхьэщихым, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iэтащхьэм и къалэнхэр пIалъэкIэ игъэзэщIэну КIуэкIуэ Казбек Валерий и къуэм пщэрылъ зэрыщищIымрэ ятеухуахэм.
 • — КIуэкIуэ Юрий 2013 гъэм и дыгъэгъазэм къыщыщIэдзауэ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэу лэжьащ. А зэманым къриубыдэу щIыналъэм щызэфIагъэкIар мащIэкъым: IуэхущIапIэщIэхэр къэунэхуащ, мэкъумэш IэнатIэр кIуэ пэтми йофIакIуэ, социальнэ Iуэхухэм гулъытэ ин ягъуэтащ, инвестицэ Iуэхухэм заужь, сымаджэщ, сабий гъэсапIэ, курыт еджапIэ, щэнхабзэмкIэ унэщIэ пщIы бжыгъэхэр къызэIуахащ, — жиIащ Матовников Александр. — Апхуэдэуи и мыхьэнэкIэ нэхъ цIыкIуу къыщIэкIынкъым щIыналъэм зыгъэпсэхуакIуэ къакIуэхэм я бжыгъэм зэрыхэхъуа-ми. Шэч хэмылъу, а псор зи ехъулIэныгъэр псом япэу КIуэкIуэ Юрийрэ абы къуэту дэлэжьахэмрэщ. Сыхуейщ лэжьыгъэ купщIафIэ зэрыригъэкIуэкIам къыхэкIыу КIуэкIуэм фIыщIэ хуэсщIыну икIи сохъуэхъу зыпэрыхьэ IэнатIэщIэми ехъулIэныгъэ къыщигъэлъэгъуэну. КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр игъэзэщIэну ягъэува КIуэкIуэ Казбек мы зэманым зи IуэхущIафэкIэ и пщIэр къэзылэжьыжа, жэуаплыныгъэ зыхэлъ цIыхущ. Псоми зэрыфщIэщи, Казбек и адэ Валерий и зэманым республикэм хуищIар зыхуэдэм уасэ иIэкъым. Дыщогугъ абы и щапхъэм Казбеки тетыну.
 • Матовников Александр жиIащ КIуэкIуэ Казбек республикэм и IуэхущIапIэ зыбжанэм я унафэ-щIу зэрылэжьар, Налшык къалэ округым щIыпIэ самоуправленэмкIэ и Советымрэ КъБР-м и Парламентымрэ я депутату зэрыхахыгъар, КъБР-м мэкъумэш IэнатIэмрэ ерыскъыпхъэхэмкIэ и министрым и къуэдзэ къалэным зэрыпэрытар. 2015 гъэм и мэлыжьыхьым къыщыщIэдзауэ КIуэкIуэр щылэжьащ УФ-м и Президентым и Администрацэм политикэ кIуэцI IуэхухэмкIэ и управленэм.
 • — Дэтхэнэми ди къалэн нэхъыщхьэр УФ-м и Президент Путин Владимир къыдигъэкIа накъыгъэ унафэхэр, 2024 гъэ пщIондэ тещIыхьахэр, дгъэзэщIэнырщ. Зыщыдгъэгъупщэ хъунукъым: щIыналъэ унафэщIхэм ди къару зэхэлъкIэщ ди цIыхухэм я псэу- кIэр зэредгъэфIэкIуэфынур, — дыщIигъуащ Матовниковым.
 • Абы КIуэкIуэ Казбек зыхуигъазэри жриIащ сыт и лъэныкъуэкIи дэIэпыкъуну къызэригъэгугъэр.
 • КIуэкIуэ Юрий псалъэ щратым, псом япэу жиIащ УФ-м и Президент Путин Владимир IэнатIэ лъагэ къызэрыхуигъэлъэгъуам папщIэ фIыщIэ зэрыхуищIыр. Апхуэдэуи къыхигъэщащ КъБР-м и Iэтащхьэу зэрыщыта пIалъэм къриубыдэу щIыналъэм зэрызиужьам абы къыдэлэжьа псоми я фIыщIэ зэрыхэлъыр.
 • — Республикэм исхэм я псэукIэр зэредгъэфIэкIуэным дыхущIэкъуащ зэрытхузэфIэкIкIэ. ФIыщIэ хуэсщIыну сыхуейт УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Матовников Александри. Зэман кIэщIым къриубыдэу абы Кавказ Ищхъэрэм щригъэкIуэкIа лэжьыгъэм мыхьэнэшхуэ иIэщ, — жиIащ КIуэкIуэ Юрий. — Шэч къытесхьэркъым КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр игъэзэщIэну дзыхь зыхуащIа КIуэкIуэ Казбек а IуэхуфIхэм зэрыпищэфынум. Республикэм и цIыхухэм фIыщIэ яхузощI, жэрдэм дахэхэр яIэу, дызэкъуэту дызэрылэжьам папщIэ.
 • КIуэкIуэ Казбек къыщыпсалъэм жиIащ УФ-м и Президент Путин Владимир къыхуищIа дзыхьым щхьэкIэ фIыщIэ зэрыхуищIыр. «Апхуэдэ дзыхьыр си деж-кIэ зэрыпщIэшхуэм хуэдэ дыдэу, жэуаплыныгъэ ини пылъу къызэрыслъытэм шэч хэлъкъым. Си къалэныр згъэзэщIэн папщIэ си къару, зэфIэкI себлэжынукъым, псом нэхърэ нэхъыщхьэр цIыхухэм я псэукIэр нэхъыфI тщIынырщ. А мурадым республикэм ифI зыхэлъхэм телажьэхэр си гъусэу дылъэIэсыну сыщогугъ. КIуэкIуэ Юрий республикэм щригъэкIуэкIа лэжьыгъэм папщIэ фIыщIэ хуэсщIыну сыхуейт, адэкIи ехъулIэныгъэ иIэу къэралым хуэлэжьэну си гуапэщ», — жиIащ КIуэкIуэ Казбек.
 • ЗэIущIэм къыщыпсэлъащ ЩIэныгъэхэмкIэ Урысей Академием и Къэбэрдей-Балъкъэр щIэныгъэ центрым и унафэщI Иуан Пётр, Налшык къалэм и курыт еджапIэ №9-м и унафэщI Коротких Ольгэ, Бгы лъагэ геофизикэ институ- тым и унафэщI Беккиев Мухътар, КъБР-м и Парламентым и депутат Кебеков Владимир сымэ.
 • ЗэIущIэ нэужьым федеральнэ, щIыналъэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я лIыкIуэхэм упщIэ зыбжанэкIэ зыхуагъэзащ Матовников Александр, КIуэкIуэ Юрий, КIуэкIуэ Казбек сымэ. Матовни-ков Александр Къэбэрдей-Балъкъэрым иужьрей илъэситхум иIа ехъулIэныгъэ нэхъ инхэм къыщытеувыIэм къыхигъэщащ псом япэу терроризм щIэпхъаджагъэхэр емыгъэлэжьыным республи-кэ унафэщIхэр зэрыпэлъэщар. «2015 гъэм къыщыщIэдзауэ Кавказ Ищхъэрэм адрей и щIыналъэхэми хуэдэу республикэм мамырыгъэр щытепщэу зыужьыныгъэщIэм теувауэ жыпIэ хъунущ. Апхуэдэуи ехъулIэныгъэшхуэу къызолъытэ Урысей псом Къэбэрдей-Балъкъэрым мэкъумэш IэнатIэм зэрыщехъулIэмкIэ етIуанэ увыпIэр зэрыщиIыгъыр. Си фIэщ мэхъу КъБР-м и Iэтащхьэм и къалэнхэр зыгъэзэщIэну пэрыхьэ КIуэкIуэ Казбеки республи-кэм щызэтраубла IуэхуфIхэм зэрызригъэужьыфынур», — къыхигъэщащ абы.
 • — КIуэкIуэ Казбек лъэныкъуэкIэ къикIа цIыхукъым, Къэбэрдей-Балъкъэрым и Iуэхухэм фIыуэ хэзыщIыкIщ. Иужьрей илъэси 6-м ар УФ-м и Президентым и Администрацэм и управленэм Кавказ Ищхъэрэм и Iуэхухэр щызэригъакIуэу щыIащи, республикэр зыхуей-зыхуэфIхэм, зыхуэныкъуэхэм фIыуэ щыгъуазэщ. Абы къыхэкIыу республикэр иригъэфIэкIуэфыну дызыщыгугъщ, — пищащ КIуэкIуэ Юрий.
 • — Шэч хэмылъу, Къэбэрдей-Балъкъэрым и мэкъумэш IэнатIэм, социальнэ Iуэхухэм, промышленностым лъабжьэфI ягъуэтащ, ахэр едгъэфIэкIуэн папщIэ дэри ди къару деблэжынкъым, — дыщIигъуащ КIуэкIуэ Казбек.
 •  
 • БАГЪЭТЫР Луизэ.