ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым и Резолюцэ

2018-09-29

 • 2018 гъэм фокIадэм и 19-м Налшык къалэм щекIуэкIащ Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессыр. Абы кърихьэлIащ Урысей Федерацэм (Адыгэ Республикэм, Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм, Къэрэшей-Шэрджэс Республикэм, Осетие Ищхъэрэ — Алание Республикэм, Краснодар, Ставрополь крайхэм) я адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я лIыкIуэхэр, апхуэдэуи хамэ къэралхэм щылажьэ шэрджэс зэгухьэныгъэхэм: Тыркум, Сирием, Иорданием, США-м, Израилымрэ Европэ Союзымрэ къикIахэр.

 • Дэ, ДАХ-м и ХII Конгрессым хэтхэм, жыдоIэ шэрджэс псоми я Iуэху дэгъэкIыным телажьэ, правительствэм и нэIэ щIэмыт дунейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэу щыт Дунейпсо Адыгэ Хасэм и мыхьэнэр нэхъ кIащхъэ зэрымыхъуар. Адэжь щIыналъэмрэ хамэ къэралхэмрэ щыпсэу адыгэхэр зэзыпх, правительствэм и нэIэм щIэмыт шэрджэс жылагъуэ зэгухьэны-гъэ нэхъыщхьэхэр зэкъуэзыгъэувэ IуэхущIапIэ закъуэу къонэж ДАХ-р.
 • Абы и зэфIэкIхэм яфIэгъэщIэгъуэну къызэрыкIэлъыплъым къегъэлъагъуэ шэрджэсхэм я сэбэп зыхэлъхэр адэжь щIыналъэми хамэ къэралхэми щыпхыгъэкIыным телажьэ а дунейпсо IуэхущIапIэм куэд къызэрыхуэныкъуэр.
 • Ди лэжьыгъэр теухуащ адыгэ лъэпкъым ифI къызыхэкIын Iуэху нэхъыщхьэхэр дэгъэкIыным, абы щыгъуэми къыдолъытэ ди хэкуэгъухэр щыпсэу къэралхэм, абыхэм лъэпкъ куэду зэхэт я жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм я сэбэп зыхэлъхэри. А къалэнхэр гъэзэщIэнырщ зытеухуауэ щытар ДАХ-м и ГъэзэщIакIуэ гупымрэ Хасащхьэмрэ блэкIа зэманхэм хэтахэм я лэжьыгъэр.
 • Дэ, Дунейпсо Адыгэ Хасэм и Конгрессым и лIыкIуэ-хэм:
 • — зэпымыууэ къыхыдогъэщ шэрджэс лъэпкъыр адэжь щIыналъэм зы щыхъужыным, ди анэдэлъхубзэр, щэнхабзэр, къыддекIуэкI хабзэхэр хъумэным, абыхэм зегъэужьыным, адыгэхэр щыпсэу къэралхэм ис лъэпкъ псоми я лIыкIуэхэм яку дэлъ зэгурыIуэныгъэмрэ зэгъунэгъуфI зэхущытыкIэмрэ гъэбыдэным дызэрыхущIэкъур;
 • — ди гуапэщ шэрджэс лъэпкъым, абы и щэнхабзэм зегъэужьыным адыгэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм щагъэзащIэ къалэным кIуэ пэтми зэрыхэхъуэр;
 • — ди лъэпкъэгъухэр щыпсэу къэралхэмрэ щIыналъэхэмрэ я жылагъуэ зэгухьэныгъэхэм, къэрал, муниципальнэ властым и органхэм мамырыгъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ хъумэным хуэгъэзауэ шэрджэс жылагъуэ зэгухьэныгъэхэр жыджэру дадэлэжьэным дызэрителъхьэр жыдоIэ.
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм зыхуигъэувыжу щытащ, иджыри зыхуегъэувыж мыпхуэдэ къалэн нэхъыщхьэ-хэр:
 • — ДАХ-м хэт шэрджэс жылагъуэ зэгухьэныгъэхэу адыгэ лъэпкъым и щэнхабзэ, псэкупсэ къулеигъэхэр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ абыхэм зегъэужьынымрэ, зихуэдэ щымыIэ и лъэпкъ щIыкIэр хъумэным, адыгэхэм ди тхыдэр джыным пыщIа лэжьыгъэхэр адэкIи егъэкIуэкIыным елэжьхэр а Iуэхухэм хузэщIэгъэуIуэнымрэ абыхэм я къалэнхэр ягъэзэщIэнымкIэ защIэгъэкъуэнымрэ;
 • — хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэм хэкужьым къыхуаIэ пыщIэныгъэхэм зегъэубгъун папщIэ зыхуей-зыхуэфIхэр къахузэгъэпэщыным щIэгъэкъуэн хуэхъуныр;
 • — ди лъэпкъэгъухэр адэжь хэкум къэIэпхъуэжыным пыщIа Iуэхухэр нэхъ тыншу зэфIэкIыным хуэгъэпса Iэмалхэр Урысей Федерацэм щызэхэлъхьэныр;
 • — мамырыгъэр, лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ гъэбыдэным хуэлэжьэныр, апхуэдэуи социальнэ, лъэпкъ, нэгъуэщI зэныкъуэкъухэр къэмыгъэхъуныр;
 • — цIыхум и хуитыныгъэхэмрэ щхьэхуитыныгъэхэмрэ хуэгъэзауэ дуней псом щызекIуэ хабзэхэр я тегъэщIапIэу, адыгэхэм я политикэ, щэнхабзэ, бзэ хуитыныгъэхэр я адэжь щIыналъэми хамэ къэралхэми къащыхузэгъэпэщыныр.
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и унафэщIхэу щIэуэ хахахэм къалэн ящыщIын:
 • — ДАХ-м и лэжьыгъэм хэлъ ныкъусаныгъэхэу къагъэлъэгъуахэр гъэзэкIуэжыным хуэгъэза Iуэхухэр зэхалъхьэну, Конгрессым хэтхэм къыхалъхьа чэнджэщхэр ягъэзэщIэну;
 • — адыгэ щIалэгъуалэм я адэжьхэм я тхыдэр яджыным хуэунэтIауэ екIуэкI лэжьыгъэм сэбэп хуэхъуну;
 • — ди адэжь хэкум щекIуэкI IуэхуфIхэм я хъыбархэр езыхэр щыпсэу къэралхэм хэIущIыIу щыщIыным хуэунэтIа лэжьыгъэм хамэ къэрал щыпсэу ди лъэпкъэгъухэр нэхъ жыджэру къыхашэну, адыгэхэм я щэнхабзэ, щIэныгъэ, экономикэ ефIэкIыныгъэхэр адэжь хэкум и сэбэп хэлъу къагъэсэбэпыну;
 • — сабийхэмрэ щIалэгъуалэмрэ я анэдэлъхубзэр зрагъэщIэным дегъэхьэхыным хуэлэжьэну методикэ щхьэхуэ зэхалъхьэну;
 • — адыгэ лъэпкъым и бзэр, щэнхабзэр, къыдекIуэкI зэхэтыкIэ дахэр хъумэнымрэ абыхэм зегъэужьынымрэ хуэунэтIауэ къыхалъхьэ жэрдэмхэр гъэзэщIэным нэхъ жану хэтыну;
 • — КъБР-м, АР-м, КъШР-м я щIыналъэхэм щыIэ еджапIэ нэхъыщхьэхэм хамэ къэрал щыщ ди хэкуэгъухэм я бынхэм щIэныгъэ щызрагъэгъуэтыным хуэунэтIауэ зэтраухуа лэжьыгъэм адэкIи зрагъэужьыну;
 • — къэзыгъэзэжхэр пIалъэкIэ щыпсэуну, е илъэс бжыгъэкIэ щыIэну хуит зыщI дэфтэрхэр, е Урысей Федерацэм и цIыхуу зэрыщытым щыхьэт техъуэ тхылъхэр къыдэхыным пыщIа Iуэхухэр нэхъ тыншу яхузэфIэгъэкIыным хуэгъэза лэжьыгъэм адэкIи пащэну;
 • — дуней псом шэрджэсу щыпсэур зэкъуэгъэувэжы-ным, ди щэнхабзэ щIэинхэр къэгъэщIэрэщIэжынымрэ хъумэнымрэ, ди хабзэхэр, бзэр хъумэжыным, дунейм адыгэу щыпсэум я сэбэп зыхэлъхэр хъумэнымрэ абыхэм къащхьэщыжынымрэ, адыгэхэр адэжь Хэкум къэIэпхъуэжыным Iэмалу щыIэ псори къахуэгъэсэбэпауэ а Iуэхухэм хэлIыфIыхьыным хуэунэтIа лэжьыгъэхэм пащэну.
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым хэтхэм къыхыдогъэщ КъБР-м щыIэ Гундэлэн къуажэм деж къыщыхъуа лъэпкъ зэныкъуэкъум икъукIэ дызэригъэпIейтеяр. Дэ тегъэщIапIэ дощI законым ткIийуэ тетын, лъэпкъхэм яку дэлъ зэныбжьэгъугъэмрэ зэгурыIуэныгъэмрэ хуэгъэзауэ щыIэ хабзэхэр хъумэн зэры- хуейр. ЗэпэщIэува лъэныкъуэхэр зэкIужу, а зэныкъуэкъур зэтрауIэфIэжыным дрителъхьэщ. Къаугъэм хэша хъуа щIалэгъуалэм залымыгъэ кIэлъызэрамыхьэнми дрителъхьэу дыкъоув. Шэч къытетхьэркъым а зэгурымыIуэныгъэр КъБР-м и къэрал властымрэ жылагъуэм-рэ зэдегугъуурэ къызэрызэранэкIынум.
 • Дунейпсо Адыгэ Хасэм и ХII Конгрессым
 • хэтахэм къызэдащтащ.
 •  2018 гъэм фокIадэм и 19-м, КъБР, Налшык къалэ