ФИФI ФЫМЫГЪЭПУД, ФИ IЕЙ ФЫМЫГЪЭПЩКIУ

АДЫГЭ ПСАЛЪЭ

Утыкур ягъэдахэ

2018-09-29

  • Бахъсэн къалэм и утыку нэхъыщхьэр, Щэнхабзэмрэ спортымрэ я уардэунэу ЩоджэнцIыкIу Алий и цIэр зезыхьэм и гупэм деж иIэр, мывэ джафэкIэ къращIыкI.

  • Дызэрыщыгъуазэщи, ар зэман куэди зытекIуадэ, икъукIэ узэлIэлIэни хуей лэжьыгъэщ. Иджыпсту зэрытлъагъущи, плиткэ зралъхьэн хуейм и зэхуэдитIым нэхърэ нэхъыбэм а лэжьыгъэр щызэфIэкIащ. Иджы ЩоджэнцIыкIу Алий и фэеплъым и хъуреягъым мывэ зэмыфэгъухэр кърагъэтIылъэкI, нэхъ екIу зэрыхъуным егугъуу.
  • Фигу къэдгъэкIыжынщи, ЩэнхабзэмкIэ унэм и гупэ утыкур иджырей зэманым екIуу гъэдэхэным теухуа лэжьыгъэхэр ирагъэкIуэкI 2018 — 2020 гъэхэм къриубыдэу къалэм и теплъэр егъэфIэкIуэным хуэунэтIауэ щыIэ муниципальнэ программэм ипкъ иткIэ. А лэжьыгъэхэр псори зэфIэкIмэ, ухуакIуэхэм зэрыжаIэмкIэ, ахэр щIыIэ къэмыхъу щIыкIэ зэфIагъэкIыну я мурадщ, Бахъсэн къалэм и утыку нэхъыщхьэм иджырей зэманым екIу теплъэ дахэ игъуэтынущ.